Memorandum_mk
Даночни олеснувања кај друг доход

За друг доход (доходот од продажба на корисен цврст отпад) за кои данокот се утврдува по одбивка, даночната основа му се намалува со одбивање на нормираните трошоци од бруто приходот во висина од 50%.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија