Memorandum_mk
Даночни ослободувања при увозот

Во даночни ослободувања при увозот (за користење на ова ослободување треба да се консултираат и царинските прописи) спаѓаат:

 • добра чиј промет е ослободен од ДДВ во земјата без право на одбивка, како и златото и другите благородни метали спрема централни банки, летала кои се користат во м еѓународниот воздушен комерцијален сообраќај, добра кои служат за опремување на леталата и добра за подмирување на непосредните потреби на леталата;
 • добра кои во рамките на транзитна царинска постапка се движат од едно до друго место во царинското подрачје на Република Македонија;
 • добра, кои повторно се увезуваат во непроменета состојба како при нивниот привремен извоз;
 • добра кои се увезуваат од страна на шефови на странски држави и претставници на шефови на странски држави, како и членови на нивната придружба за нивни службени потреби и за лична употреба; од страна на меѓународни и меѓудржавни организации со седиште во РМ за нивни службени потреби; од страна на дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави во РМ за нивни службени потреби; од страна на шефови на странски дипломатски претставништва во Република Македонија и дипломатскиот персонал и членовите на нивните потесни семејства за нивна лична употреба; од страна на конзуларниот персонал на странските конзуларни претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства за нивна лична употреба и од страна на персоналот на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Република Македонија, за предмети за домаќинство увезени во рок од 12 месеца од денот на нивното доаѓање во Република Македонија;
 • добра кои се ставаат на увид на царински орган (привремено чувани добра); добра кои се внесуваат во слободна зона или слободен склад и добра кои се ставаат во постапка на царинско складирање или царинска постапка на увоз за облагородување според системот на одложено плаќање. Ослободувањето може да се оствари ако добрата не се пуштени во слободен промет, односно не се наменети за крајна потрошувачка.
 • добра наменети за продажба во слободни царински продавници на аеродромите, отворени за меѓународен воздушен сообраќај под услов патниците истите да ги изнесат како багаж во дозволени количини во други држави со авион;
 • патници кои доаѓаат од странство, за предмети наменети за нивни лични потреби за време на патувањето во странство (личен багаж);
 • домашни патници за други предмети со мала вредност кои ги внесуваат од странство, а кои не се од комерцијална природа, освен тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалоци, како и парфеми и тоалетни води;
 • државјани на Република Македонија и странски државјани, за предмети од некомерцијална природа со мала вредност испратени од странство од физички лица, освен тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалоци, парфеми и тоалетни води;
 • државјани на Република Македонија и странски државјани за лекови за лична употреба што ги носат со себе или ги добиваат во пратки од странство;
 • возачи на моторни возила и мотоцикли, за гориво и мазиво кое се наоѓа во резероари кои се фабрички вградени во моторните возила и мотоцикли;
 • државјани на Република Македонија и странски државјани за лични предмети кои ги наследиле во странство, освен алкохол и алкохолни пијалоци, тутун и преработки од тутун, комерцијални моторни возила, предмети за употреба при вршење на трговија или професионална дејност кои ги употребувал починатиот при вршење на трговската или професионалната дејност, залихи на суровини и готови или полуготови производи и живи животни и земјоделски производи кои ги надминуваат количините кои се соодветни за вообичаените семејни потреби;
 • државјани на Република Македонија, кои живеат во пограничниот појас, за растителни и животински производи (предмети) добиени на сопствените имоти во пограничниот појас на соседна држава, како и за подмладок и други производи стекнати од стоката што ја имаат на тие имоти заради полски работи, паша или презимување;
 • државјани на Република Македонија и странски државјани за одликувања, медали, пехари, споменици и слични предмети од симболичен карактер добиени во странство на натпревари, изложби и приредби од меѓународно значење, освен алкохолни пијалоци, тутун и производи од тутун;
 • научници, книжевници и уметници за сопствените дела што ги внесуваат од странство;
 • државни органи или регистрирани хуманитарни или добротворни организации, за добра кои бесплатно ги увезуваат, а кои се наменети за бесплатна поделба на жртвите од природни или други непогоди или за добра кои остануваат во сопственост на тие организации, а кои се наменети за бесплатно ставање на располагање на жртвите на тие непогоди. Ослободувањето не се однесува на материјал и опрема наменета за обнова на подрачјата кои ги зафатила природна или друга катастрофа. Ослободувањето се однесува само на организации кои водат соодветно книговодство и им овозможуваат на надлежните органи надзор над нивното работење и кои по потреба нудат гаранција како инструмент за обезбедување на плаќањето;
 • регистрирани хуманитарни или добротворни организации, за добра кои бесплатно ги увезуваат од странство за извршување на нивните хуманитарни активности. Ослободувањата не се однесуваат на алкохолни пијалоци, тутун и производи од тутун, како и на моторни возила (освен амбулантни возила за превоз на болни и повредени лица). Ослободувањето се однесува само на организација која води соодветно книговодство и на надлежните органи им овозможува надзор над нивното работење и кои по потреба нудат гаранција како инструмент за обезбедување на плаќањето;
 • јавни музеи и јавни уметнички галерии, за подарени збирки и уметнички предмети;
 • јавни библиотеки, за подарен библиотекарски материјал;
 • јавни архиви, за подарена репродуцирана архивска граѓа;
 • терапевтски супстанци од човеково потекло, реагенси за определување на крвни групи и на типови ткива;
 • лабараториски животни и биолошки или хемиски супстанции наменети за истражување;
 • мостри на добра со мала вредност, кои според видот и количината не можат да се користат за друга намена;
 • добра наменети за употреба на саеми, трговски изложби или слични манифестации, освен алкохол и алкохолни пијалоци, тутун и преработки од тутун и горива, било да се работи за течни, тврди или за гас;
 • добра кои се увезуваат заради испитување, истражување, анализирање или тестирање, освен стока употребена за испитување, анализирање или тестирање за подобрување на продажбата;
 • трговски марки, модели или дизајни и нивните придружни документи, како и поднесоци за признавање на патенти за пронајдоци или слично, што им се доставуваат на организации за заштита на авторските права или правата од индустриска сопственост;
 • туристички пропаганден материјал наменет за бесплатно делење и чијашто главна задача е да ја претстави странската туристичка понуда;
 • фармацевтски производи за здравствена или ветеринарна намена што се употребуваат при меѓународни спортски манифестации организирани во Република Македонија;
 • материјали потребни за прицврстување и за заштита на стоката во текот на нејзиниот транспорт;
 • подлога и храна за добиток и за животни во текот на нивниот транспорт;
 • материјали за изградба, одржување или украсување на спомен обележја на жртвите од војните или гробишта за жртвите од војните;
 • ковчези со тела, погребни урни со пепел и придружни погребни предмети;
 • пратки со мала вредност испорачани од странство за примачи во земјата чија вкупна вредност по пратка не го надминува износот од 22 евра во денарска противвредност. Ослободувањата не се однесуваат на тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалоци, како и на парфеми и тоалетни води;
 • документи кои се испратени бесплатно до државните органи;
 • изданија на странски влади и официјални меѓународни органи наменети за бесплатно делење;
 • предмети кои се поднесуваат како докази или за слични цели пред судовите или други државни органи;
 • примероци на потписи и печатени циркулари кои се однесуваат на потписи кои се праќаат како дел од вообичаена рамена на информации меѓу јавни служби или меѓу банки;
 • службени печатени материјали испратени до Народната банка на Република Македонија;
 • извештаи, изјави, белешки, проспекти, обрасци за пријавување и други документи кои се изготвени од фирми регистрирани во странство и испратени до сопствениците или носителите на хартии од вредност издадени од тие фирми;
 • досиеја, архиви, печатени обрасци и други документи кои се користат на меѓународни состаноци, конференции или конгреси, како и извештаи за тие собири;
 • планови, технички цртежи, нацрти, описи и други слични документи увезени за добивање или исполнување на нарачки во странство или за учество на конкурси или натпревари кои се одржуваат на царинското подрачје;
 • документи кои се користат при споредување на испити на царинското подрачје, кои ги спроведуваат институции со седиште во странство;
 • печатени обрасци кои се користат како службени документи во меѓународниот промет на возила или стока, во рамките на меѓународни конвенции;
 • печатени обрасци, етикети, билети и слични документи кои се испратени од странски превозници или хотели до туристички агенции со седиште во царинското подрачје;
 • печатени обрасци и билети, коносмани, товарни листови и други комерцијални или канцелариски документи кои веќе се искористени;
 • службени печатени обрасци од странски земји или од меѓународни органи и печатени материјали кои се во согласност со меѓународни стандарди испратени за распределба од странски здруженија до соодветни здруженија со седиште во царинското подрачје;
 • фотографии, слајдови и стандардни подлоги за фотографии, без оглед дали се титлувани, испратени до новински агенции или до издавачи на весници или списанија;
 • добра кои како подарок се добиени од странски донатори, како и увезени добра купени со паричните средства добиени како подарок на државните органи, општините и градот Скопје и на јавни правни субјекти;
 • добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци. Кај проектите кои се финансирани во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување, даночното ослободување се однесува и за делот на средствата од национално кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија и тоа од сопствени средства или од други извори на финансирање; и
 • добра кои привремено се увезуваат со целосно ослободување од плаќање царина (транспортни средства, лични предмети и стока за спортски цели увезени од патници, материјали за помош при непогоди, медицинска, хируршка и лабораториска опрема, животни, стока за употреба во погранични зони, медиуми-носачи на звук, слика или податоци, рекламен материјал, професионална опрема, педагошки материјал и научна опрема, амбалажа, калапи, матрици, нацрти, скици, модели, инструменти за мерење, проверка и тестирање и други слични предмети, специјален алат и инструменти, стока за вршење на тестирање или која е предмет на тестирање, мостри на стока, заменувачки производи, стока за изложби, саеми, средби и слични настани или за продажба, резервни делови, прибор и опрема и друга стока која повремено се увезува или се увезува во случаи во кои нема економски ефект).
 • добра кои се увезуваат од страна на воените сили на држави членки на Организацијата на Северноатланскиот Договор (НАТО), за потребите на тие сили или за придружниот цивилен персонал, како и за снабдување на нивните мензи или кантити, ако тие сили учествуваат во заеднички одбранбени активности.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија