Memorandum_mk
Посебна постапка за утврдување данок

Во посебните постапки за утврдување на на данокот на доход, Управата за јавни приходи утврдува дали лицетo поседува имот или располага со средства поголеми од оданочените, кои потекнуваат од доход на кои не е утврден данок или не е доволно утврден и чие потекло не може да се докаже. Доколку УЈП утврди дека имотот или средствата се поголеми од оданочените, донесува решение за утврдување на данокот на тој приход.
Основа за пресметување на данокот претставува разликата меѓу вредноста на имотот и докажаната висина на средствата за негово стекнување.
Данокот на непријавениот доход се пресметува по стапка од 70%.

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија