Memorandum_mk
Пријавување и плаќање на ДДВ од поврзано лице

Претставникот на поврзаното лице е одговорен за пријавување на данокот на додадена вредност што треба да се плати, вклучувајќи го и пријавувањето на претходниот данок, како и за навремено плаќање на даночниот долг.

За неплатениот данок на додадена вредност од претставникот на поврзаното лице, одговараат сите лица на поврзаното лице. Кога некое лице од поврзаното лице има неплатен ДДВ, како и камата за период пред регистрирањето на поврзаното лице, претставникот и секое лице во поврзаното лице ја преземаат одговорноста за плаќање на данокот.

Кај поврзаните лица за ДДВ даночен период е секогаш календарски месец.

Даночната пријава за ДДВ претставникот е должен да ја поднесе и да го плати данокот во рок од 25 дена по истекот на даночниот период.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија