Memorandum_mk
Видови придонеси од задолжително социјално осигурување

Придонеси од задолжително социјално осигурување се следните:

  1. Пензиско и инвалидско осигурување врз основа на тековна исплата;
  2. Здравствено осигурување;
  3. Здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување;
  4. Осигурување во случај на невработеност;
  5. Стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија