Memorandum_mk
Стапки по видови социјални придонеси и просечна плата по работник

Вид на придонес Стапка
2020-2022
Стапка
2021-2020
Стапка
2019
Стапка
2018-2010
Стапка
2009
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување 18,8% 18,8% 18,4% 18% 19%
Задолжително здравствено осигурување 7,5% 7,5% 7,4% 7,3% 7,5%
Дополнителен придонес за здравствено осигурување
за случај на повреда на работа и професионално заболување
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4%

Придонес за стажот на осигурување
што се смета со зголемено траење
Стапка
2020-2022
Стапка
2021-2020
Стапка
2019
Стапка
2018-2011
Стапка
2010
Стапка
2009
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци 9,4% 9,4% 9,20% 9% 9% 9,50%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци 7,83% 7,83% 7,67% 7,5% 7,5% 7,92%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци 6,27% 6,27% 6,13% 6% 6% 6,33%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци 4,7% 4,7% 4,60% 4,5% 4,5% 4,75%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци 3,13% 3,13% 3,07% 3% 3% 3,17%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци 1,57% 1,57% 1,53% 1,5% 1,77% 1,77%

Просечната плата по работник во РСМ
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
43.509 41.141 38.319 36.017 34.079 32.877 32.268 31.644 30.902  30.595  30.591 30.349 29.829  27.507

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија