Memorandum_mk
Стапки по видови социјални придонеси и просечна плата по работник

Вид на придонес Стапка
2020
Стапка
2019
Стапка
2018-2010
Стапка
2009
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување 18,8% 18,4% 18% 19%
Задолжително здравствено осигурување 7,5% 7,4% 7,3% 7,5%
Дополнителен придонес за здравствено осигурување
за случај на повреда на работа и професионално заболување
0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност 1,2% 1,2% 1,2% 1,4%

Придонес за стажот на осигурување
што се смета со зголемено траење
Стапка
2020
Стапка
2019
Стапка
2018-2011
Стапка
2010
Стапка
2009
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци 9,4% 9,20% 9% 9% 9,50%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци 7,83% 7,67% 7,5% 7,5% 7,92%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци 6,27% 6,13% 6% 6% 6,33%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци 4,7% 4,60% 4,5% 4,5% 4,75%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци 3,13% 3,07% 3% 3% 3,17%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци 1,57% 1,53% 1,5% 1,77% 1,77%

 

Просечната плата
по работник во
Р. Македонија
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
36.017 34.079 32.877 32.268 31.644 30.902 30.595 30.591 30.349 29.829 27.507

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија