Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
Од 1 јануари 2018 – Нов начин на пресметување и плаќање на персоналниот данок e-pdd.ujp.gov.mk

Oд 1 јануари 2018 година се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на данокот ќе се врши со поднесување на Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) до Управата за јавни приходи, преку системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk
Oбврска да поднесува Електронска пресметка за приход и данок имаат: 1) Исплатувачи на приходи (правни лица и СВД кои водат деловни книги) кога исплаќаат приходи на физички лица; 2) Физички лица за приходите од други физички лица во земјата и за приходи од странство... повеќе >>>

П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
18.01.2018
Известување за евиденциите на влезни/излезни фактури како прилог на ДДВ-04 пријавата
Се известуваат сите ДДВ обврзници кои од Управата за јавни приходи добиле барање да доставуваат табеларен преглед на влезни и излезните фактури како прилог на Пријавата за данокот на додадена вредност ДДВ-04 преку системот е-даноци заради утврдување на веродостојноста на податоците искажани во поединечните полиња на даночната пријава дека обврската по барањето престанува односно прилозите не треба да ги доставуваат кон ДДВ-04 пријавата.
 
12.01.2018
е-Аукции
Оглас бр.01/2018 за продажба на движни и недвижни ствари
 
12.01.2018
ОРГАНИЗИТОРИ НА ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ – ДО 15 ЈАНУАРИ ПОДНЕСЕТЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА КОРИСИНИЦИТЕ НА ТЕЗГИ НА ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ ЗА 2018 ГОДИНА
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.190/2017) се менува начинот на пресметување и плаќање на персоналниот данок на доход за приходот што го остварува физичко лице од продажба на производи на продажни места (тезги) на зелените пазари (види дел III. ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ОСТВАРУВААТ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ТРГОВЦИ КОИ ОРГАНИЗИРААТ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ од Брошурата „Пресметување и плаќање на е-Персонален данок на доход“ преземи http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/67).
 
11.01.2018
ФИЗИЧКИ ЛИЦА - ДО 15 ЈАНУАРИ ПОДНЕСЕТЕ ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ
Управата за јавни приходи ги информира сите даночни обврзници-физички лица кои вршат стопанска дејност оданочива за целите на ДДВ, а во предходната календарска година (2017) оствариле вкупен промет над 1.000.000 денари, дека имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01) најдоцна до 15 Јануари 2018 година. Во вкупниот промет за регистрација за целите на ДДВ влегуваат приходите остварени врз основа на вршење на стопанска дејност, како што се...
 
10.01.2018
Листа на должници
Листа на должници бр.01/2018 за долгови доспеани до 30.09.2017 и неплатени до 31.12.2017 година
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија