Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
Поднесете Годишна даночна пријава!
    

Се може да заборавиш, ама данок не!
Доколку приходите кои сте ги оствариле во изминатата 2016 година сеуште не сте ги пријавиле во УЈП, сторете го тоа пред истекот на законскиот рок 15-ти Март 2017 година. Преземете ја Годишна даночна пријава (образец ПДД-ГДП), пополнете ја, и поднесете ја во Контакт центарот (види нова локација), даночните канцеларии низ Републиката или преку Мобилните даночни шалтери (види возен ред). Доколку сте регистриран корисник на е-Даноци поднесете ја пријавата по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk. За најчесто поставуваните прашања и повеќе информации во врска со Зошто, Кој, Кога, Каде и Како се пријавуваат приходите, преземете ја Брошурата „Годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход“ повеќе >>>

 

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Recnik
20.01.2017
Насоки за доставување на евиденции на излезни/влезни фактури како прилог на ДДВ-04 пријава, во случај на барање од УЈП
Се известуваат ДДВ обврзниците и сметкодителите дека Управата за јавни приходи за определена група на ДДВ обврзници достави барање за информации заради утврдување на веродостојноста на податоците искажаните во поединечните полиња на даночната пријава “ДДВ-04“ (согласно член 57, 60 и 62 од Законот за даночна постапка „Службен весник на РМ“, бр.13/06...23/16)...
 
18.01.2017
ДО 15 ФЕВРУАРИ – ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА УПЛАТЕНИОТ ДАНОК ПО ЗАДРШКА
Домашните правни лица, домашните физички лица - регистрирани за вршење на дејност, странските правни лица или странските физички лица (нерезиденти) со постојана деловна единица во Република Македонија кои вршат исплати на приходи кон странско правно лице кои подлежат на оданочување со задржан данок согласно Законот за данокот на добивка, должни се при исплатата на приходот да го задржат и да го уплатат данокот на соодветната уплатна сметка истовремено со исплатата на приходот. Исплатувачот на приходот кој имал обврска да изврши задржување на данокот во 2016 година, има обврска до УЈП да достави Извештај за уплатениот данок по задршка (образец “ДД-И“), најдоцна до 15 февруари 2017 година...
 
16.01.2017
99-процентната наплата на даноци се должи на довербата на граѓаните
ИНТЕРВЈУ СО АНАСТАСИЈА ИЛИЕСКА, ДИРЕКТОРКА НА УЈП: Да се биде на чело на една од најкомплексните институции во државата како што е УЈП за мене лично е голем предизвик. Свесна сум што значи да се менаџира процесот на оданочување и истовремено да се води даночната управа. Не е во прашање само мојата одговорност, голема е одговорноста на сите вработени во УЈП. Функцијата и работата наложува да се биде крајно професионален, посветен и строго да се работи по пропишаната законската регулатива. Нема простор за импровизација, даночниот обврзник и услугите биле и остануваат наш приоритет. Вработените се во функција на државата, но истовремено и во служба на даночните обврзници. Тоа е начинот на кој Управата секојдневно пулсира. Се движиме и живееме низ призмата на остварување на нашите работни обврски, во интерес на државата, за доброто на граѓаните. Од друга страна, пак, ангажманот кој со себе го носам е токму во насока УЈП да се изгради, да се доизгради во висока, уште помодерна, професионална и ценета даночна институција, со кредибилитет кој го одржува даночниот систем на стабилно ниво. Се разбира, неминовен е процесот на модернизација, унапредување на услугите, имплементирање на позитивните практики од европските даночни институции...
 
16.01.2017
Се можеш да заборавиш, ама данок не! - Поднесување на Годишна даночна пријава и пријавување на приходи во УЈП
Задолжително поднесете Годишна даночна пријава (образец ПДД-ГДП) најдоцна до 15-ти Март 2017 година, доколку во изминатата 2016 година, освен плата или пензија или приход од земјоделска/самостојна дејност, сте оствариле и дополнителни приходи од: кирии (издавање на имот - закуп или подзакуп); авторски права; индустриска сопственост; исплатена дивиденда; капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот; поединечна добивка од општи игри на среќа (лотариски игри на среќа, електронски игри на среќа, наградни игри и интерактивни игри на среќа) во износ поголем од 5.000 денари; игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници; интернет (е-трговија; услуги извршени преку специјализирани страни пр. www.freelancer.com, www.upwork.com и др.; поставување на реклами на сопствени интернет страни; прогнози (дојави) на типови за спортски натпревари); лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија; работно сте ангажирани во амбасада, мисија на меѓународна организација...; и други дополнителни приходи, надвор од вашата редовна плата или пензија. Побарајте збирна пресметка од работодавачот кој ви исплаќал приходи во 2016 година! Како и каде да ја поднесете Годишната даночна пријава?...
 
12.01.2017
Листа на должници
Листа на должници бр.1/2017 за долгови доспеани до 30.09.2016 и неплатени до 31.12.2016 година
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија