Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
“ИНФОРМ@” - БАЗА НА ЗНАЕЊЕ

Користете ја “ИНФОРМ@” и запознајте се со оданочувањето на одделни видови данок. Услугата „Информ@” (он-лајн база на знаење) обезбедува пристап, но и брзо и лесно пребарување на архивата на прашања и одговори кои произлегуваат од даночната пракса со цел обезбедување на помош и поддршка на даночните обврзници за правилна примена на даночната регулатива.
Чекори за користење на „Информ@”
За користење на „Информ@” потребни се 3 чекори:
1. Посетете ја нашата веб страна: kontaktcentar.ujp.gov.mk
2. Кликнете на менито „Информ@”
3. Користете го пребарувачот или директно кликнете на менито за проверка на прашања
Структура на „Информ@”
Прашањата и одговорите во „Информ@” се систематизирани според следните критериуми:
• Вид (данок, придонеси, МПИН, регистрација, фискализација, е-услуги и други информации и услуги)
• Поглавја
• Подпоглавја
• Прашања и одговори

П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
14.03.2019
Работилница за стечајна постапка и ликвидација на стечаен должник
Скопје, 13.03.2019 година - Управата за јавни приходи во соработката со Комората на стечајни управници одржа работилница за стечајната постапка, реорганизацијата и ликвидацијата на стечајниот должник. Управата за јавни приходи во стечајната постапка се јавува како доверител на стечајната маса и доверител со право на одвоено намирување, за побарувања коишто произлегуваат од неплатените даночни обврски на стечајниот должник...
 
11.03.2019
Јавна објава
Јавна објава за за уредно доставување на известување за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец и одговорни лица
 
08.03.2019
е-Аукции
Оглас бр.03/2019 за продажба на движни и недвижни ствари
 
08.03.2019
Листа на должници
Листа на должници бр.03/2019 за долгови доспеани до 30.11.2018 и неплатени до 28.02.2019 година
 
06.03.2019
ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУМИ - ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Со цел намалување на фискалната евазија, со измените и дополнувањата на Законот за регистрирање на готовинските плаќања се пропишува законска обврска за приложување на фискална сметка кон сметката којашто се сторнира...
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија