Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Бруто-плата

Преземете ги презентациите во кои се дадени примери и практично е објаснето како се пополнува образецот “МПИН“ во наведените специфични случаи кои може да се појават при изготвувањето на пресметките за плата.

1.Инсталација на код за идентификација 
2.Инсталација на клиентски софтвер за интегрирана наплата на придонеси 
3.Како ќе пополните МПИН кога во текот на месецот на некој вработен му престанал работниот однос и повторно во текот на истиот месецот е заснован нов работен однос? 
4.Пресметување и исплата на плата на два или повеќе пати во месецот, односно како дел од плата за месецот 
5.Исплата на плата по деловна успешност на работодавачот 
6.Пресметување на разлика на плата или исправка на податоци за претходни месеци 
7.Пресметка на бруто-плата за вработени со стаж на осигурување со зголемено траење 
8. Како ќе пополните МПИН ако имате вработено инвалидно лице или имате статус на заштитно друштво во согласност со Законот за вработување на инвалидни лица? 
9.Пресметка МПИН за самовработено лице кое не е обврзник за плаќање на придонес за вработување во случај на невработеност и персоналниот данок на доход го плаќа по Решение на УЈП, а има и вработени за кои се пресметуваат и плаќаат сите придонеси 
10.Пресметка за обврзник кој припаѓа на слободни технолошки зони кои се ослободени од плаќање на персонален данок на доход 
11.Начин на пресметка кога работникот е на боледување, а неговата плата е пониска од најниската основица 
12.Пресметка за плата со скратено работно време со доплата до минимална основица 
13.Пресметка за плата во случај кога вработениот остварил прекувремени часови и неговата плата е повисока од највисоката месечна основица 
14.Пресметка за плата во случај кога работодавачот вработува волонтери 
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија