Memorandum_mk
Пријавување и плаќање на данокот на добивка

Пријавување на данок на добивка по истекот на годината

 • Утврдувањето на данокот на добивка се врши на Даночен биланс за оданочување на добивка (образец ДБ).
 • Трговските друштва кои влегуваат во режимот за оданочување на годишен данок на вкупен приход го утврдуваат на образецот ДБ-ВП.
 • Здруженијата на граѓани, фондациите, сојузите, како и секој организационен облик на странска организација, како и друга форма на здружување регистрирани согласно со
  Законот за здруженија и фондации, утврдувањето на данок на вкупен приход го вршат на образецот ДБ-НП/ВП.

Пропишаните обрасци се доставуваат до Управата за јавни приходи во рокот пропишан за поднесување на Годишната сметка согласно со Законот за трговските друштва и прописите за сметководство, односно до 28/29 февруари во годината што следи по годината за која се врши оданочувањето.
За даночните обврзници кои Годишната сметка до Централен регистар на РСМ ја доставиле електронски, рокот за доставување е до 15 март.

Плаќање на данок на добивка по истекот на годината 

Утврдената разлика меѓу уплатената аконтација на данокот на добивка пресметана според износот на данокот во “ДБ“ за претходната година и вистинската обврска на пресметаниот данок на добивка утврдена во “ДБ“ за деловната година, даночниот обврзник е должен да ја уплати во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за предавање на годишната сметка.
Обврзниците на Данок на вкупен приход утврдената обврска во образецот ДБ-ВП односно ДБ-НП/ВП исто така ја плаќаат во рок од 30 дена од истекот на рокот за предавање на годишната сметка односно по доставување на обрасците. 

Плаќање на месечни аконтации на данок на добивка

 • Месечните аконтации на данокот на добивка се утврдуваат во износ од една дванаестина од утврдениот данок во Даночниот биланс за оданочување на добивката за претходната година, зголемени за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината, односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година.
 • Месечните аконтации се плаќаат во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец.
 • Даночни обврзници/правни лица немаат обврска да доставуваат Месечни пресметки на аконтациите на данокот на добивка (образец “МДБ“) до Управата за јавни приходи.
 • Обврската за плаќање на месечните аконтации не се однесува на:
  - трговските друштва кои влегуваат во режимот за оданочување на годишен данок на вкупен приход,
  - здруженијата на граѓани, фондациите, сојузите, како и секој организационен облик на странска организација, како и друга форма на здружување регистрирани согласно со Законот за здруженија и фондации кои се обврзници на данок на вкупен приход.

Пријавување и плаќање на данок на добивка на исплатени дивиденди и други распределби од добивката

 • Данокот по основ на исплата на дивиденди и други распределби од добивката, обврзникот го утврдува на образец ДД-ИД - Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката.
 • Пријавувањето и плаќањето на данокот на исплатените дивиденди и други распределби од добивката се врши најдоцна до денот на исплатата.

Напомена: Данок на исплатена дивиденда и други распределби од добивката се пресметува и плаќа само за извршените исплати за дивиденди и други исплати од добивката, од акумулираните добивки од 2009 до 2013 година.

 • Даночните обврзници кои согласно Законот за данокот на добивка, биле ослободени од обврската за плаќање данок на нераспределена добивка (во период од 2009 година до 2013 година), а кои ќе вршат покривање на загубите од акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Пресметувањето и плаќањето на данокот се врши на образецот “ДД-ПЗ“.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија