Memorandum_en
Преглед на образец
Барање за изземање од данок на доход
Кратко име: Б-ИДД
Тип на данок: Данок на личен доход

Доколку физичкото лице (примател на доход) е даночен резидент на странска држава, а остварува доход во РС Македонија на кои се задржува данок, а заради остварување на правото на даночно изземање од договорот за одбегнување на двојно оданочување кој РМ/РСМ го има потпишано со странската држава, се обраќа до УЈП со Барање (образец "Б-ИДД") заедно со Потврдата за даночен резидент од надлежен даночен орган од странство.

Pdf_16   Барање за изземање од данок на доход  (84 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia