Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост

Дефиниција

Приход од авторски права и права од индустриска сопственост е надоместокот што обврзникот го остварува од авторски права и права од индустриска сопственост.

Даночен обврзник

  • Физичко лице - кое остварува надоместок од авторски и права од индустриска сопственост
  • Физичко лице - наследник или носител на авторски права и права од индустриска сопственост

Даночна основа

  • Основа за пресметување на персоналнен данок за приходите од авторски права и права од индустриска сопственост е нето приходот што се добива кога од остварениот приход ќе се одбијат трошоците што биле потребни за негово остварување.
  • Даночна основа за пресметување на персонален данок за приходите од авторски права и права од индустриска сопственост што обврзникот ги остварил од дело што го создавал подолго од една година претставува сразмерниот дел на нето приходот.
  • При утврдувањето на нето приходот, приходите се делат на барање на обврзникот на онолку еднакви делови колку што години го создавал делото, но најмногу за пет години.

Даночна стапка

  • од 01.01 2008 година - стапката изнесува 10%

Eлектронска пресметка на аконтација на персоналниот данок на доход (е-ППД)

1) Исплатувачот на приходот кој води деловни книги врши пресметка на аконтација на персоналниот данок на доход за приходи од авторски права и права од индустриска сопственост.
Исплатувачот на приходот пресметката на аконтација на персоналниот данок на доход кој се плаќа по одбивка ја врши пред исплатата на приходот, за секое физичко лице на кое врши исплата на приход, со примена на стапките пропишани со Законот за персоналниот данок на доход.
Исплатувачот на приходот изготвува Eлектронска пресметка за приход и данок (е-ППД) со податоци за секое физичко лице на кое врши исплата на приход која ја доставува електронски до Управата за јавни приходи, преку системот e-pdd.ujp.gov.mk
Пресметката ја одобрува Управата за јавни приходи, пред да се изврши плаќањето на данокот и исплатата на нето приходот кај носителот на платниот промет.
Исплатувачот е должен на обврзникот при секоја исплата да му издаде примерок од пресметката за аконтацијата на данокот.

2) Физичко лице (резидент на Република Македонија) врши пресметка на аконтација на персоналниот данок на доход за остварени приходи од авторски права и права од индустриска сопственост од странство.
Примателот на приходот за секој остварен приход изготвува Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) која ја доставува електронски до Управата за јавни приходи преку системот e-pdd.ujp.gov.mk, најдоцна до 10-ти во месецот за приходите остварени во претходниот месец.
Пресметката на аконтацијата на данокот на доход ја одобрува Управата за јавни приходи.

Годишна обврска на физичкото лице

Управата за јавни приходи изготвува пополнета Годишна даночна пријава за сите граѓани - физички лица кои оствариле приходи од авторски права и права од индустриска сопственост во текот на 2018 година.
Пополнетата Годишна даночна пријава (ПДД-ГДП), Управата за јавни приходи ја доставува до граѓаните најдоцна до 30 април 2019 година преку системот e-pdd.ujp.gov.mk

Секое физичко лице е должен да ја потврди точноста на податоците од пополнетата Годишна даночна пријава или да ја коригира пријавата најдоцна до 31 мај 2019 година.
Доколку граѓанинот не ја потврди или коригира пополнетата Годишна даночна пријава најдоцна до 31 мај 2019 година, пополнетата ПДД-ГДП издадена од УЈП ќе се смета за потврдена.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија