Memorandum_mk
Даночно намалување

Даночното намалување се користи при исплата на доход од работа по основ на плата, надоместоци на плата и пензија.
Даночното намалување за наредната година се утврдува врз основа на износот на даночното намалување од тековната година усогласено со 50% од стапката на остварениот пораст на просечната бруто-плата по вработен во Република Македонија во минатата година, согласно податоците од Државниот завод за статистика.

Износот на даночното намалување, пред почетокот на секоја година, најдоцна до 31 декември во тековната година го објавува министерот за финансии.

При пресметување на годишниот данок на доход, даночното намалување се признава во висина на искористеното право на даночно намалување при аконтативното пресметување на данокот на доход за вкупно исплатениот доход од плата, надоместоци на плата и пензија.

Даночното намалување при годишно пресметување на данокот на доход изнесува 96.000 денари.повеќе>>>

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија