Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на образец
Барање за издавање на потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси од домашно / странско правно лице, самостоен вршител на дејност или физичко лице (СЛУЖБЕНО)
Кратко име: УЈП-УН-З.2-26/2
Тип на данок: Сите јавни давачки

Во постапка за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност, по поднесено службено Барање (образец УЈП-УН-3.2-26) од министерство, друг орган на државната управа, организација утврдена со закон, друг државен орган или правно и друго лице на кое со закон му е доверено да врши јавни овластувања, орган на општината, на Градот Скопје и на општините во градот Скопје, Управата за јавни приходи издава Потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси.

Пополнетото службено барање се поднесува во писмена форма до надлежната организациона единица на УЈП кон која припаѓа даночниот обврзник според местото на неговото седиште или живеалиште или по електронски пат прекуhttp://etax.ujp.gov.mk
Доколку сакате барањето да го поднесете електронски пат, потребно е бидете регистрирани во системот за е-даноци.

По извршениот увид во даночните обврски, придонеси и други давачки по сите основи од даночната евиденција што се води во УЈП за правното лице/самостојниот вршител на дејност, Управата за јавни приходи ја издава Потврдата за состојба на неплатени даноци и придонеси, на подносителот на барањето.

Рокот за издавање на Потврдата е 7 дена од денот на приемот на барањето, доколку барањето е поднесено во писмена форма или во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето, доколку е поднесено во електронска форма

За повеќе информации во врска со постапката за издавање на уверенија и потврди, по поднесено барање по службена должност кликни тука.

Pdf_16   Превземи го документот  (205 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија