Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Recnik
Преглед на обрасци по кратко име
Б Д З И К М О П У Ф
Преглед на обрасци чиешто име започнува со: Б
Име Данок Образец Опис
Б Персонален данок на доход Биланс  Биланс на приходи и расходи
Б-ВД/ВП Персонален данок на доход Барање  Барање за враќање на данок од доход по видови на приходи
Б-ВД/КД Персонален данок на доход Барање  Барање за враќање на данок од доход од капитални добивки
БВПС/ДДВ-01 Данок на додадена вредност Барање  Барање за враќање во поранешна состојба заради ненавремено поднесена пријава за регистрација за ДДВ
БИИ/ОС Регистрација Барање  Барање за издавање на известување од УЈП за потребите на суд
Б-ОДД Персонален данок на доход Барање  Барање за ослободување од данок на доход
Б-ОДД/ВП Персонален данок на доход Барање  Барање за олеснување односно ослободување од данок на доход по видови на приход
БОК-ПЗСО/1 Придонеси Барање  Барање за отпис на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување за период од 2009-2014
Б-ПДР Персонален данок на доход Барање  Барање за издавање на потврда за даночен резидент
БПП-ИС/ДПФ Персонален данок на доход Барање  Барање за поврат на персоналниот данок на доход на индивидуална сметка
Б/ПРНД Регистрација Барање  Барање за потврда за регистриран/нерегистриран даночен обврзник

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија