Memorandum_mk
Преглед на образец
Евиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот
Кратко име: ДДВ-ЕПФ
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Имплементаторот на проектот - примателот на прометот ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност е должен да води Eвиденција на образец ДДВ-ЕПФ за примените фактури од вршителите на прометот.

Во евиденцијата се внесуваат фактурите кои се примени од даночен обврзник - резидент во Република Македонија (образец ДДВ-ФП-ДО) и примените фактури од даночен обврзник кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република Македонија, за промети за кои е користено даночното ослободување од членот 24-а став 3 од Законот за данокот на додадена вредност.

Евиденцијата ДДВ-ЕПФ се доставува до Управата за јавни приходи по електронски пат преку е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk и тоа за секое календарско тримесечје, најдоцна до 25-ти во месецот по завршување на секое календарско тримесечје.

Pdf_16   Превземи го документот  (165 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија