Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на образец
Биланс на приходи и расходи
Кратко име: Б
Тип на данок: Данок на личен доход

Билансот на приходи и расходи (образец “Б”) го пополнува обврзникот на данокот на личен доход регистриран како трговец-поединец, како и физичко лице кое се занимава сo земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши услуга или слободно занимање, а кој остварува доход од самостојна дејност (доход остварен од стопанската дејност, од давање професионални и други интелектуални услуги и од други дејности чија трајна цел е остварување на приходи).
Обрасците “Б” и “ДЛД-ДБ” задолжително се поднесуваат до УЈП по електронски пат преку https://e-pdd.ujp.gov.mk, најдоцна до 15 март во наредната година, како и до Централниот регистар на РСМ.
Даночниот период за кој се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи во работењето на даночниот обврзник е една календарска година.
Доколку даночниот обврзник вршел самостојна дејност за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот од годината во кој обврзникот работел.

Pdf_16   Биланс на приходи и расходи  (94 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија