Memorandum_mk
Преглед на образец
Извештај за примените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обрзник примателот на прометот
Кратко име: ДДВ-ИПДО/П
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Даночниот обврзник кој прима промети на добра и услуги, за кој е даночен должник согласно член 32-а и член 41-б од Законот за данокот на додадена вредност, има обврска да изготви „Извештај за примените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обрзник примателот на прометот (образец ДДВ-ИПДО/П).

Извештајот се доставува со пријавата ДДВ-04, за прометите извршени во соодветниот даночен период за кој се однесува ДДВ-пријавата по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Извештај за примените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обрзник примателот на прометот   (56 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија