Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на образец
Барање за олеснување односно ослободување на данок на камата / Claim for relief or exemption from tax on interest
Кратко име: ЗД-О/КА
Тип на данок: Данок на добивка

Барањето за олеснување односно ослободување од данок на камата (образец “ЗД-О/КА“) врз основа на одредбите од меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување се пополнува во 4 примероци: за надлежниот даночен орган на странската држава; за примателот на каматата; за исплатувачот на каматата; за Управата за јавни приходи.

Пред исплатата на каматата, примателот пополнува 4 примероци од барањето и ги поднесува до надлежниот даночен орган во државата на која е резидент со цел да се потврди дека е резидент на таа држава (со пополнување и заверување на делот 6 од образецот).
Надлежниот даночен орган на странската држава задржува еден примерок од образецот.
Примателот останатите три примероци од образецот ги доставува на исплатувачот, а исплатувачот трите примероци комплетно пополнети ги доставува до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи.
Управата за јавни приходи ја спроведува потребната контрола, го заверува поднесеното барање, задржува еден примерок за свои потреби, а останатите два примероци ги враќа на исплатувачот на каматата (за исплатувачот и за примателот на каматата).

За секоја исплата на камата се поднесува ново барање.
Управата за јавни приходи може, во случаи кога исплатувачот исплатува камата во еднакви временски периоди по иста основа, да одобри олеснувања за подолг временски период.

Pdf_16   Барање за олеснување односно ослободување на данок на камата / Claim for relief or exemption from tax on interest  (638 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија