Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на образец
Барање за даночно ослободување / Claim for tax exemption
Кратко име: ЗД-ДО
Тип на данок: Данок на добивка

Доколку странско правно лице остварува приходи во Р. Македонија за кои согласно меѓународниот договор за одбегнување на двојното оданочување се применува 0% даночна стапка, може наместо обрасците ЗД-О/ДИ, ЗД-О/КА, ЗД-О/АП, ЗД-О/ДП да поднесе пополнет образец “ЗД-ДО” со прилог Потврда за резидентност издадена од надлежен даночен орган во странство.

Барањето “ЗД-ДО“ во еден примерок, заедно со Потврдата за резидентски статус од надлежен даночен орган во странство, се доставува до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи.
Управата за јавни приходи ја спроведува потребната контрола и издава Одобрение за даночно ослободување.

За секоја исплата на приходот се поднесува ново барање.
Управата за јавни приходи може, во случаи кога исплатувачот исплатува приход во еднакви временски периоди по иста основа, да одобри ослободување за подолг временски период.

Pdf_16   Барање за даночно ослободување / Claim for tax exemption  (546 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија