Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на отворен повик

Оглас за продажба на движни предмети-опрема по пат на прва усна јавна аукција
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 05.05.2009 

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници објавува


ОГЛАС
за продажба на движни предмети - опрема по пат на прва усна јавна аукција


Се продаваат по пат на усна јавна аукција движните предмети-кранови сопственост на АДГ Маврово Скопје и тоа:

Р.бр. Вид Марка Бар код   Цена (во денари)
 1.  Кран КОЦЕ МЕТАЛЕЦ
исправен монтиран
 4015 0625000403 600.000,00
 2.  Кран КОЦЕ МЕТАЛЕЦ
исправен монтиран
 5020 0625000404 600.000,00
 3.  Кран МЕТАЛНА
исправен демонтиран
 XC 120 LM 0625000393 975.000,00
4. Кран МЕТАЛНА
исправен демонтиран
XC 63 LM 0625000398 975.000,00
5. Кран МЕТАЛНА
исправен демонтиран
XC 63 LM 0625000399 930.000,00
6. Кран МЕТАЛНА
неисправен демонтиран
XC 120 LM 0625000396 975.000,00
7. Кран МЕТАЛНА
неисправен демонтиран
XC 120 LM 0625000392 975.000,00
8. Кран МЕТАЛНА
неисправен демонтиран
XC 120 LM 0625000394 975.000,00

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Трошоците за демонтажа и пренос на движните предмети паѓаат на товар на купувачот.

Предметите наведени во огласот се продаваат поединечно, на принципот видено купено, без никакви дополнителни рекламации.

Јавната аукција ќе се одржи на ден понеделник/11.05.2009 година, во просториите на Управата за јавни приходи-Генерална Дирекција (сала за состаноци, кат 2), ул. Кузман Јосифоски Питу бр.1 (Комплекс банки),
со почеток во 11.00 часот. Разгледувањето на возилата ќе биде на ден четврток/07.05.2009 година, при што движните предмети ќе бидат изложени во базата на Маврово АД Скопје во Општина Аеродром на
ул.Булевар Србија бб Скопје. од 11.00 до 13.00 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе може да учествуваат на усната јавна аукција доколку депонираат депозит во висина од 10% од утврдената почетна вредност на движниот предмет.
Депозитот се уплаќа најдоцна на ден пред одржување на усната јавна аукција на трезорска сметка бр.100000000063095, депозитна (наменска) сметка бр. 090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20.

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати износот за кој движноста му е продадена, во рок од осум дена од денот на заклучувањето на усната јавна аукција, во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на поврат на депонираниот депозит.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија