Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 22.08.2016 

Година: 2016
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања
за произнесувања по барања за поведување на прекршочна
постапка за правните лица/трговец поединец
Датум на издавање: 22.08.2016 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2623-2633/1 од 15.08.2016 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец

Се повикуваат правните лица/трговец поединец во рок од осум дена да ги подигнат Известувањата за произнесување по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка“ за правните лица/трговец поединец 

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на известување Датум на известување
Адреса Град
 1 Ванчо Јосиф Костадинов Угостител с.Бориево бр.18 Босилово 26-118/147-1 10/08/2016
 2 Златна рака браварска работилница с.Босилово ББ Босилово 26-118/148-1 10/08/2016
 3 Тушкало ТП с.Босилово ББ Босилово 26-118/150-1 10/08/2016
4 Лазарови инд.зем. с.Владевци 23 Василево 26-118/151-1 10/08/2016
5 Витанов Ванчо Митев ТП с.Владевци бр.16 Владевци 26-118/154-1 10/08/2016
6 Павлина Душан Атанасова ТП с.Мокриево бр.68 Мокриево 26-118/155-1 10/08/2016
7 Адвокат Снежана Цветковиќ ул.Ленинова бр.17 Струмица 26-118/150-1 10/08/2016
8 Оливер Берберски Салон ул.Младинска бб Струмица 26-118/176-1 10/08/2016
9 Усни Пром инд.зем с.Висока Маала бр.32 Василево 26-118/152-1 10/08/2016
10 Бела Козметички Салон ул.Крушевска Република 66 Струмица 26-118/158-1 10/08/2016
11 ИЗ-Драги Костадинов с.Раборци бр.25 Струмица 26-118/162-1 10/08/2016
12 Сузи Инд.Зем. с.Добрејци бр.203 Струмица 26-118/163-1 10/08/2016
13 Ване Автолимар с.Дабиле бр.224 Струмица 26-118/168-2 10/08/2016
14 Бранко Инд.Зем с.Куклиш бр.27 Струмица 26-118/169-1 10/08/2016
15 Ламела Ристо Терзиев ул.Гоце Делчев бб Струмица 26-118/170-1 10/08/2016
16 Коста Автоелектричар с.Муртино Струмица 26-118/171-1 10/08/2016
17 Ване Берберски Салон ул.Белградска бр.4 Струмица 26-118/172-2 10/08/2016
18 Ване Браварска Работилница с.Муртино бр.317 Струмица 26-118/173-2 10/08/2016
19 НЦ Автоелектичар ул.Цветан Димов бб Струмица 26-118/174-2 10/08/2016
20 Томислав Спасевски Автоперална ул.Вардарска бр.12 Струмица 26-118/175-2 10/08/2016
21 Митева Каролина Снимање на заби ул.Панче Пешев бр.8 Струмица 26-118/178-2 10/08/2016
22 Кристи лајт ТП ул.Герас Цунев 9 Струмица 26-118/181-2 10/08/2016
23 Мери Мицо тасева ТП ул.Маршал Тито бр. 142 Струмица 26-118/183-2 10/08/2016
24 Методи Лазаров Бербер ул.15-ти мај бр. 10 Струмица 26-118/184-2 10/08/2016
25 Сузана Стојкова Фризер ул.Климент Охридски бр.58 Струмица 26-118/185-2 10/08/2016
26 Томато ДООЕЛ ул.Маршал Тито бр.106 Берово 26-118/191-2 10/08/2016
27 Гоки Пром ДООЕЛ ул.8-ми Септември бр.69 Радовиш 26-118/193-2 10/08/2016
28 Дамил ДООЕЛ Бул.Александар Македонски бб Радовиш 26-118/203-2 10/08/2016
29 Милениум ДООЕЛ ул.Климент Охридски бр.106 Струмица 26-118/204-2 10/08/2016
30 Кол-Мак Никола Коцев и др ЈТД с.Ораовица Радовиш 26-118/233-2 10/08/2016
31 Габер пром ДОО ул.Маршал Тито бр.178/17 Струмица 26-118/234-2 10/08/2016
32 Бон Стил ДООЕЛ ул.Младинска бр.78 Струмица 26-118/235-2 10/08/2016
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија