Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поединец
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 28.09.2016 

Година: 2016
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен
прекршок за правните лица/трговец поединец
Датум на издавање: 28.09.2016 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2623-3009/1 од 22.09.2016 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поединец

Се повикуваат правните лица/трговец поединец во рок од осум дена да ги подигнат Известувањата за произнесување по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка” за правните лица/трговец поединец: 

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на известување Датум на известување
Адреса Град/Општина
 1 Усни Пром индивидуален земјоделец с.Висока Маала бр.32 Василево 26-118/152-2 07/09/2016
 2 Витанов Ванчо ТП с.Владевци Владевци 26-118/154-2 07/09/2016
 3 Павлина Душан Атанасова ТП с.Мокриево бр.68 Струмица 26-118/155-2 07/09/2016
4 Трајан Петровски Столар с.Ново Коњарево бр.24 Струмица  26-118/156-2 07/09/2016
5 Бела Козметички Салон ул.Крушевска Република бр.66 Струмица 26-118/158-2 07/09/2016
6 Адвокат Снежана Цветковиќ ул.Ленинова бр.17 Струмица 26-118/160-2 07/09/2016
7 ИЗ-Драги Костадинов с.Раборци бр.25 Струмица 26-118/162-2 07/09/2016
8 Сузи индивидуален земјоделец с.Добрејци бр.203 Струмица 26-118/163-2 07/09/2016
9 Ване Автолимар с.Дабиле бр.224 Струмица 26-118/168-2 07/09/2016
10 Бранко индивидуален земјоделец с.Куклиш бр.27 Струмица 26-118/169-2 07/09/2016
11 Ламела Ристо Терзиев ул.Гоце Делчев бб Струмица 26-118/170-2 07/09/2016
12 Коста Автоелектричар с.Муртино Струмица 26-118/171-2 07/09/2016
13 Ване Берберски Салон ул.Белградска бр.4 Струмица 26-118/172-2 07/09/2016
14 Ване Браварска Работилница с.Муртино бр.317 Струмица 26-118/173-2 07/09/2016
15 Томислав Спасевски Автоперална ул.Вардарска бр.12 Струмица 26-118/175-2 07/09/2016
16 Оливер Берберски салон ул.Младинска бб Струмица 26-118/176-2 07/09/2016
17 Митева Каролина Снимање на заби ул.Панче Пешев бр.8 Струмица 26-118/178-2 07/09/2016
18 УНИ-ХРОМ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУМИЦА Мито Хаџивасилев-Јасмин бр. 10 Струмица 26-118/208-3 07/09/2016
19 АСТРАИ ТРАВЕЛ Д.О.О.Е.Л. СТРУМИЦА Ленинова (ГЛОБАЛ)  бр.лок.46/2 Струмица 26-118/216-3 07/09/2016
20 ЕВРОЛИНИЈА УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О.Е.Л. СТРУМИЦА Гоце Делчев бр.77 Струмица 26-118/223-3 07/09/2016
21 ЈАНАНИТА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.САРАЈ с.Сарај бр.13 Сарај 26-118/226-3 07/09/2016
22 ИЗВОР Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.ДРАЖЕВО НОВО СЕЛО Дражево с.Дражево бр.3 Дражево 26-118/230-3 07/09/2016
23 Елиба Абе ТП/Арсим Џемаиљи ул.ЈНА бр.30 Куманово 26-118/338-2 18/08/2016
24 Зентрум Кафе ТП Угостител/Стефан Костовски ул.11-ти Октомври бр.3 Куманово 26-118/341-2 18/08/2016
25 Х Кафе Бар-два ТП/Ајрета Ракипи ул.Борис Кидрич бб Куманово 26-118/342-2 18/08/2016
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија