Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка и Решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поеднинец
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 26.12.2016 

Година: 2016
Број: 02
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања за произнесувања по
барања за поведување на прекршочна постапка и Решенија за сторен прекршок
за правните лица/трговец поединец
Датум на издавање: 26 декември 2016 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2623-4244/1 од 15.08.2016 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни
приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка и Решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поединец

Се повикуваат правните лица/трговец поединец во рок од 8 (осум) дена да ги подигнат Известувањата за
произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка и Решенијата за сторен прекршок по
електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk

Со оваа објава на веб страницата на УЈП http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, ќе се смета дека Управата за
јавни приходи изврши уредна достава на следните „Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка” и „Решенија за сторен прекршок” за правните лица/трговец поединец:

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на решение Датум на решение Број на известување Датум на известување
Адреса Град
 1 Дамил Увоз-Извоз бул.Александар Македонски бб Радовиш 26-118/203-3 31/10/2016 / /
 2 Гоки-Пром Дооел ул.8-ми Септември бр.69 Радовиш 26-118/193-3 31/10/2016 / /
 3 Мери Мицо Тасева ул.Маршал Тито бр.142 Струмица 26-118/183-3 23/09/2016 / /
4 Сузана Стојкова ул.Климент Охридски бр.58 Струмица 26-118/185-3 23/09/2016 / /
5 Методи Лазаров ул.15-ти Мај бр.10 Струмица 26-118/184-3 10/10/2016 / /
6 Кристи Лајт ТП ул.Герас Цунев бр.9 Струмица 26-118/181-3 10/10/2016 / /
7 БОШ - Автоелектричарски дуќан ул.Киро Фетак бр.24 Куманово 26-118/358-3 23/09/2016 / /
8 Милениум ДООЕЛ ул.Климент Охридски Струмица 26-118/204-3 31/10/2016 / /
9 Томато ДООЕЛ ул.Маршал Тито бр.106 Берово 26-118/191-3 31/10/2016 / /
10 Прво Место ТП ул.Тоде Думба бр.66 А Куманово 26-118/359-3 04/11/2016 / /
11 МАР-ЈАН Автоелектичар ул.Наум Наумовски Борче Струмица 26-118/186-3 04/11/2016 / /
12 Братство Единство ИЗ с.Длга Куманово 26-118/362-3 04/11/2016 / /
13 ЧАВДАРЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ул.Маршал Тито бр.100 Берово / / 26-118/192-1 10/08/2016
14 СОКО ТРЕЈД УВОЗ-ИЗВОЗ с.Штука бр.86 Струмица / / 26-118/546-2 28/09/2016
15 Фидан ИЗ с.Никуштак Куманово / / 26-118/363-1 18/08/2016
16 Шу Ајб-земјоделец с.Никуштак Куманово / / 26-118/364-1 18/08/2016
17 Стрејос и Драги ДОО ул.Браќа Миладинови Струмица / / 26-118/549-2 28/09/2016
18 Џафо Донер ТП Минир ул.11-ти Октомври бр.40 Куманово / / 26-118/536-2 21/09/2016
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија