Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

ДГДО - ЗАКЛУЧОК за продолжување на рокот (во заклучоци бр.21-4649/1 од 09.11.2010 и бр.21-4650/1 од 09.11.2010) за доставување понуди за слободна комерцијална продажба на движни предмети ...
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 25.11.2010 

Министерството за финансии - Управа за јавни приходи, Дирекција за големи даночни обврзници (ДГДО) врз основа на член 223 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“, бр.38/08...118/08), донесе

 

З А К Л У Ч О К
 

СЕ продолжува рокот определен во заклучоци бр.21-4649/1 од 09/11/2010 година и бр.21-4650/1 од 09/11/2010 година за доставување понуди за слободна комерцијална продажба на движни предмети попишани и запленети од даночниот должник М и А бевериџис д.о.о.е.л. експорт-импорт Скопје ЕДБ 4030990107875 објавени во јавните гласила на ден 11/11/2010 година.

Наместо до 18/11/2010 година сите заинтересирани лица да достават понуди со дознака “НЕ ОТВОРАЈ” до Управа за јавни приходи - ДГДО на ул.12-та Ударна бригада бр.2-а Скопје, најдоцна до 30/11/2010 година.

Лицето чија понуда ќе биде изберена има рок од осум дена, од денот на приемот на известувањето за прифаќање на понудата да изврши уплата на цената.


О б р а з л о ж е н и е

 

Управата за јавни приходи - ДГДО со заклучоци бр.21-4649/1 од 09/11/2010 година и бр.21-4650/1 од 09/11/2010 година определи слободна комерцијална продажба на готови производи и суровини за производство сопственост на даночниот должник М и А бевериџис д.о.о.е.л. експорт-импорт Скопје
ЕДБ 4030990107875.

Поради краткиот рок за доставување на понудите, а со цел информирање на поголем број лица кои како заинтересирани би доставиле свои понуди се одлучи како во диспозитивот.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија