Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решениjaза сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 19.02.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решениjaза сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 19 февруари 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2723-2/1 од 19.02.2020 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица по
поведените барања за прекршочна постапка

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Petar.Damjanoski@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночо одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните решенија за сторен прекршок и известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица:

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на решение / известување Датум на решение / известување
Адреса Град
 1 ЈУНИОР-ТРЕЈД ДООЕЛ РОСОМАН ул.Гоце Делчев бр.7,
Росоман
РОСОМАН 25-23/558-1 24.12.2019
2 ГЕОНОВА ДООЕЛ ВЕЛЕС ул.Благој Ѓорев бр.89-3/6,
Велес
ВЕЛЕС 25-23/289-1 08.01.2020
3 БСВ-КОП ДООЕЛ НЕГОТИНО ул.Маршал Тито бр.116,
Неготино
НЕГОТИНО 25-23/549-1 19.03.2019
4 НОРДМИК МЕД П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С. КРЊЕВО с. Крњево бб,
Кавадарци
КАВАДАРЦИ 25-23/53-1 09.03.2017
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решениjaза сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (74 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија