Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок / известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица / физички лица по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 06.08.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 06 август 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-10/96-3 од 06.08.2020 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок / известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица / физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб, Штип.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1 КАДОРО ОТТО ДООЕЛ КРИВА ПАЛАНКА ул.Херој Карпош бр.110,
Крива Паланка
Крива Паланка 27-10/96-3 17.10.2019
2 КАДОРО ОТТО ДООЕЛ КРИВА ПАЛАНКА ул.Херој Карпош бр.110,
Крива Паланка
Крива Паланка 27-10/96-4 17.10.2019
3 КАДОРО ОТТО ДООЕЛ КРИВА ПАЛАНКА ул.Херој Карпош бр.110,
Крива Паланка
Крива Паланка 27-10/97-1 04.07.2019
4 ФИТИМ СУЛЕЈМАНИ ФИТА МОБИЛЕ ТП ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.79,
Куманово
Куманово 27-20/127-2 23.07.2020
5 САМИР ШЕФКЕТИ ДАРДАНИЈА ТП ул.11 ти Ноември бр.44,
Куманово
Куманово 27-20/135-2 23.07.2020
6 Авни Незири - „Натира-3“ СЗД ул.Карл Маркс бр.25,
Куманово
Куманово 27-20/128-1 06.03.2020
7 Русе Ѓорѓиевски - Забавни ул.Мавровска бр.1,
Куманово
Куманово 27-20/140-1 06.03.2020
8 СТОБИ ФРУТ&ВЕЏЕТЕЈБЛ
ДООЕЛ КУМАНОВО
ул.Илинденска бр.8 ТЦ ЛОК 5,
Куманово
Куманово 27-10/360-2 27.02.2020
9 Авни Незири - „Натира-3“ СЗД ул.Карл Маркс бр.25,
Куманово
Куманово 27-10/460-3 16.01.2020
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок / известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица / физички лица по поведените барања за прекрш  (60 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија