Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 05.10.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 05 октомври 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-20/125-4 од 29.09.2020 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/2019), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и „известувања по барање за поведување на прекршочна постапка“ за правните лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1 СИЉАНЕ РАМАДАНИ ТП САНТЕ МАЊОЛА ул.Гоце Делчев бр.3,
Куманово
Куманово 27-20/125-3 23.07.2020
2 АБУДЛЏЕЉАЛ СЕЛМАНИ БАР УГОСТИТЕЛ с.Лојане
Куманово
Куманово 27-20/126-3 23.07.2020
3 ЕМИНЕ ЗЕКИРИ ЕН ФАШИОН ТП ул.Индустриска бр.21, Куманово Куманово 27-20/119-2 23.07.2020
4 ЉУТВИЈИ ХИСЕН БЉЕРИМ с.СОПОТ ББ,
Куманово
Куманово 27-20/27-2 27.08.2020
5 ИДРИЗ БЕКИРИ с.Черкезе,
Куманово
Куманово 27-10/143-2 23.07.2020
6 ТРАЈЧОВ СТОЈЧЕ БЛАЖЕ ул.Буковец бр.39,
Кратово
Кратово 27-20/79-2 14.09.2020
7 АТЕНА ДООЕЛ КРАТОВО ул.Цетинска бр.39,
Кратово
Кратово 27-20/79-1 14.09.2020
8 Авни Незири - „Натира-3“ СЗД ул.Карл Маркс бр.25,
Куманово
Куманово 27-20/128-2 27.08.2020
9 Русе Ѓорѓиевски ул.Мавровска бр.1,
Куманово
Куманово 27-20/140-2 27.08.2020
10 Верољуб Илијевски Локалитет Хотел Куманово „Мезанин“ Куманово 27-20/116-2 23.07.2020
11 Ефремов Дане Оливер ул.Карпошева бр.54,
Свети Николе
Свети Николе 27-20/84-3 04.09.2020
12 Телефије Азизи МИРАНДА СЗД ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.14/3 Куманово 27-20/123-2 04.09.2020

 

Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (67 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија