Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 12.11.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за
сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 12 ноември 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2723-2/14 од 09.11.2020 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија и известувања за сторен прекршок за правни лица по поднесени барања за поведување на прекршочна постапка
 

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Petar.Damjanoski@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночо одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1 ТЕРА-МР ЗАНАЕТЧИЈА ул. Скопски пат бб ВЕЛЕС 26-23/1-956 20.07.2017
2 ТЕО МЕБЕЛ ЗАНАЕТЧИЈА ул.Тодор Јанев бр.66 ВЕЛЕС 26-23/1-966 20.07.2017
3 НАГЕЛ КОЗМЕТИЧКИ САЛОН ул.Лазо Мицев бр. 30 КАВАДАРЦИ 26-23/1-982 20.07.2017
4 ДИЈАНА-ДИНИ БЕЛИ ПЕЧИВА ЗАНАЕТЧИЈА ул.Браќа Хаџи Тефови бр. 2 КАВАДАРЦИ 26-23/1-986 20.07.2017
5 КРИСТАЛ-ММТ ЗАНАЕТЧИЈА ул.Орце Николов бр. 26 КАВАДАРЦИ 26-23/1-989 20.07.2017
6 МИЛЕР-АЃ ЗАНАЕТЧИЈА ул.Мито Хаџи Василев бр. 29 КАВАДАРЦИ 26-23/1-992 20.07.2017
7 АЏИ-МОБИЛЕ С.З.Д. ул.Јане Сандански бр. 4 НЕГОТИНО 26-23/1-994 20.07.2017
8 ОЛИ-БОБА ДАВИД ТП ул. Населба без уличен систем бб,
с. Тремник
НЕГОТИНО 26-23/1-1001 20.07.2017
9 ПАЛАНКА-МОНТ ЗАНАЕТЧИЈА ул.Партизанска бр. 82 НЕГОТИНО 26-23/1-1003 20.07.2017
10 ЕЛДЕ ДИМАЦ ТП ЌУРЧИЕВА СТОИМЕН СТОЈКА ул.Маршал Тито бр. 24 ГРАДСКО 2623/421 14.05.2019
11 ВОДНА ЗАЕДНИЦА ХС-ДЕМИР КАПИЈА ул.Маршал Тито бр.ББ ДЕМИР КАПИЈА 2623/424 14.05.2019
12 МАК СИНТЕР ДООЕЛ НЕГОТИНО ул.Партизанска бр.2/5 НЕГОТИНО 2623/438 15.05.2019
13 ВИДЕСКИ КОНСАЛТИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП ул.Борка Утот бр.15 ПРИЛЕП 2623/446 16.05.2019
14 ДИМИТРАС КОМПАНИ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП ул.Трајко Николоски бр.10 ПРИЛЕП 2623/450 16.05.2019
15 ВОДНА ЗАЕДНИЦА ХС-ДЕМИР КАПИЈА ул.Маршал Тито бр.ББ ДЕМИР КАПИЈА 2623/452 17.05.2019
16 ВОДНА ЗАЕДНИЦА ХС-ДЕМИР КАПИЈА ул.Маршал Тито бр.ББ ДЕМИР КАПИЈА 2723-1/22 27.03.2019
17 ГЛОБАЛ КОМПОНЕНТЦ ДОО ПРИЛЕП ул. Крушевски пат бр. 2 ПРИЛЕП 2723-1/23 27.03.2019
18 ЖИТО ВАРДАР АД увоз-извоз ВЕЛЕС во стечај ул. Моша Пијаде бр. 2 ВЕЛЕС 2723-1/28 27.03.2019
19 МИК ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КАВАДАРЦИ - ВО СТЕЧАЈ ул. Шишка ББ КАВАДАРЦИ 2723-1/37 28.03.2019
20 ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС ДООЕЛ НЕГОТИНО - ВО СТЕЧАЈ ул. Индустриска ББ НЕГОТИНО 2723-1/40 29.03.2019
21 ИНТЕР ДООРС ДООЕЛ С.ТРЕМНИК НЕГОТИНО / С.ТРЕМНИК НЕГОТИНО 2723-1/43 29.03.2019
22 РЕСТОРАН ГАРДЕНИЈА ДООЕЛ НЕГОТИНО ул.Пекарев бр.2 НЕГОТИНО 2723-1/44 29.03.2019
23 ЗАМРЗНАТА ХРАНА ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ НЕГОТИНО-ВО СТЕЧАЈ ул. Јане Сандански бр. 2 НЕГОТИНО 2723-1/45 12.04.2019
24 ФИБРА АНДОНОСКИ увоз-извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП ул. Пиринска бр. 2 ПРИЛЕП 2723-1/47 12.04.2019
25 БИО МИКС УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП ул. Прилепски Бранители бр.32
 
ПРИЛЕП 2723-1/52 12.04.2019
26 АЛЕКСАНДРИЈА 2015 УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП ул. Херој Карпош бр.18 ПРИЛЕП 2723-1/57 16.04.2019
27 КАЛА ОИЛ ДОО НЕГОТИНО ул. Индустриска ББ НЕГОТИНО 2723-1/14 19.03.2019
28 ЈУНИОР-КОП ДООЕЛ ул. Гоце Делчев бр.7 РОСОМАН 26-23/927-1 29.08.2017
29 ЛОЗНИЦА ДООЕЛ Населба без уличен систем бб,
с. Рожден
КАВАДАРЦИ 26-23/1-1026 12.03.2018
30 АГРО ДОМИТ ДООЕЛ с. Манастирец РОСОМАН 26-23/1-1345 16.07.2018
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка   (62 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија