Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 21.12.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања по
поведени барања за прекршочна постапка и решенија за сторен прекршок
Датум на издавање: 21 декември 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2723-2/34 од 18.12.2020 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица по поведените барања за прекршочна постапка
 

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Tejfit.Amishev@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночно одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и „известувања по барање за поведување на прекршочна постапка“ за правните лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1 ЕЛДЕ ДИМАЦ ТП ул.Маршал Тито бр. 24 Неготино 2623/421 04.12.2020
2 ПАЛАНКА-МОНТ ЗАНЕТЧИЈА ул. Партизанска бр. 82 Неготино 2623/119 13.02.2018
3 ПАЛАНКА-МОНТ ЗАНЕТЧИЈА ул. Партизанска бр. 82 Велес 2623/120 13.02.2018
4 KOЧО АВТОЕЛЕКТРИЧАР ул.Павел Шатев бр.7 Кавадарци 26-23/1-1079 02.12.2020
5 НОРДМИК МЕД ПЗУ ОПШТА МЕДИЦИНА с.Крњево Велес 25-23/53-1 27.02.2020
6 МАСТЕР НЕТ ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ ул.Оливер Китановски бр.2 Велес 26-23/1-482 21.11.2017
7 МИСТЕР ЏЕК ДООЕЛ ул.Алексо Демниевски бр.53 Велес 26-23/1-832 17.11.2020
8 НОВ СТИЛ ЗАНАЕТЧИЈА КРОЈАЧ ул. Благој Ѓорев бр.14 Велес 2623/327 23.11.2020
9 ТЕЗГА НА ПАЗАР ТРГОВИЈА НА МАЛО ОРХАН АРИФОВ ул.Благој Страчковски бр.33 Велес 26-23/1-698 09.12.2020
10 ТРПЕ БУРЕК БЕЛИ ПЕЧИВА ул.Благој Ѓорев бр.95 Кавадарци 26-23/1-1078 02.12.2020
11 ФРУ ИМПЕКС ДОО ул.Индустриска бр.20 Велес 26-23/1-1293 13.07.2018
12 НИКТУРНО-ИМПАКТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ Велес

ул. Алексо Демниевски Бауман бр.10Велес

Прилеп 2823/35 21.10.2020
13 МЕСАРА ТОМАС ДООДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП ул. Марксова бр. 196 А Прилеп Велес 2723-1/226 13.10.2020
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (61 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија