Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 22.01.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок
Датум на издавање: 22 јануари 2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2723-2/1 од 20.01.2021 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правни лица

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне решението за сторен прекршок по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Petar.Damjanoski@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночно одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решениja за сторен прекршок“ за правните лица: 

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1 ХС-ДЕМИР КАПИЈА ВЗ ул. Маршал Тито бб ДЕМИР КАПИЈА 26-23/1-1328 22.12.2020
2 ЛУЦИЈА ФРИЗЕРСКИ САЛОН ул. Илинденска бр.26 ВЕЛЕС 26-23/1-695 16.12.2020
3 ПАЛАНКА-МОНТ ЗАНЕТЧИЈА ул. Партизанска бр.82 НЕГОТИНО 2623/119 28.12.2020
4 ПАЛАНКА-МОНТ ЗАНЕТЧИЈА ул. Партизанска бр. 82 НЕГОТИНО 2623/120 28.12.2020
5 ДУТУ КАФЕ БАР-ГЛАМУР ДОО ул. Благој Ѓорев бр. 85/3 ВЕЛЕС 2723-1/231 29.12.2020
6 ПАПА МОБИЛ НИКОЛЧЕ ДООЕЛ ул. Георги Димитров бр.155 ВЕЛЕС 2723-1/224 29.12.2020
7 КАЏБАНОВ ДООЕЛ ул. Комплекс Узус бр. КО-4-31 Б ВЕЛЕС 2723-1/229 29.12.2020
8 ВАРАХИЛО ДООЕЛ ул. Лазо Осмаков бр. 1-А ВЕЛЕС 2723-1/232 29.12.2020
9 МЕСАРА ТОМАС ДООЕЛ ул. Марксова бр.196 А ПРИЛЕП 2723-1/226 29.12.2020
10 НОКТУРНО-ИМПАКТ ДООЕЛ ул. Алексо Демниевски-Баума бр.10 ВЕЛЕС 2823/35 28.12.2020
11 ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС ДООЕЛ ул. Индустриска бб НЕГОТИНО 2623/202 28.12.2020
12 ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС ДООЕЛ ул. Индустриска бб НЕГОТИНО 2623/203 28.12.2020
13 БОРЧЕ-КОП ДООЕЛ ул.Индустриска бб НЕГОТИНО 2723-1/225 28.12.2020
14 КРАЛСКА КАПИЈА ДООЕЛ ул.Маршал Тито бр.63 ДЕМИР КАПИЈА 2723-1/221 28.12.2020
15 М-Х ТРЕЈД ДООЕЛ ул. Ристо Попов бб ВЕЛЕС 26-23/1-1222 24.12.2020
16 ТЕРА-МР ЗАНАЕТЧИЈА ул. Скопски пат бб ВЕЛЕС 26-23/1-956 26.11.2020
17 ТЕРА-МР ЗАНАЕТЧИЈА ул. Скопски пат бб ВЕЛЕС 26-23/1-1141 17.11.2020
18 МЕТАЛЕЦ ДИМЧО БРАВАР ул. Ганчо Хаџи Панзов бр.21 ВЕЛЕС 2623/333 20.11.2020
19 МЕТАЛЕЦ ДИМЧО БРАВАР ул. Ганчо Хаџи Панзов бр.21 ВЕЛЕС 26-23/1-705 15.12.2020
20 ДИЈАНА-ДИНИ БЕЛИ ПЕЧИВА ЗАНЕТЧИЈА ул.Браќа Хаџи Тефови бр.2 КАВАДАРЦИ 26-23/1-986 26.11.2020
21 КРИСТАЛ-ММТ ЗАНАЕТЧИЈА ул. Орце Николов бр.26 КАВАДАРЦИ 26-23/1-989 26.11.2020
22 КРИСТАЛ-ММТ ЗАНАЕТЧИЈА ул. Орце Николов бр. 26 КАВАДАРЦИ 26-23/1-1188 17.11.2020
23 НАГЕЛ КОЗМЕТИЧКИ САЛОН ул. Лазо Мицев бр. 30 КАВАДАРЦИ 26-23/1-982 26.11.2020
24 ТЕО-МЕБЕЛ ЗАНАЕТЧИЈА ул. Тодор Јанев бр. 66 ВЕЛЕС 26-23/1-966 26.11.2020
25 ТЕО-МЕБЕЛ ЗАНАЕТЧИЈА с. Тремник бб НЕГОТИНО 26-23/1-1001 26.11.2020
26 МИЛЕР-АЃ ЗАНАЕТЧИЈА ул. Мито Хаџи Василев бр. 29 КАВАДАРЦИ 26-23/1-992 26.11.2020
27 АЦЕ-ДА ЗАНАЕТЧИЈА КЛУЧАР ул. Благој Ѓорев бр. 97 ВЕЛЕС 2623/69 28.12.2020
28 АЦЕ-ДА ЗАНАЕТЧИЈА КЛУЧАР ул. Благој Ѓорев бр. 97 ВЕЛЕС 2623/70 28.12.2020
29 АЦЕ-ДА ЗАНАЕТЧИЈА КЛУЧАР ул. Благој Ѓорев бр. 97 ВЕЛЕС 2623/332 28.12.2020
30 БРАВИСИМА ФРИЗЕРСКИ САЛОН ул. Гаврило Радомир бр. 4 ВЕЛЕС 2623/364 28.12.2020
31 ЕЛДЕ-ДИМАЦ Т.П. ул. Маршал Тито бр. 24 ГРАДСКО 26-23/1-540 29.12.2020
32 ММ-КОЛОР МОЛЕРО ФАРБАР ул. Сараевска бр. 27 ВЕЛЕС 26-23/1-722 28.12.2020
33 АЦЕ-ДА ЗАНАЕТЧИЈА КЛУЧАР ул. Благој Ѓорев бр. 97 ВЕЛЕС 26-23/1-960 29.12.2020
34 ТРПЧЕ БУРЕК БЕЛИ ПЕЧИВА ул. Благој Ѓорев бр. 95 ВЕЛЕС 26-23/1-1078 28.12.2020
35 КОЧО АВТОЕЛЕКТРИЧАР ул. Павел Шатев бр. 95 ВЕЛЕС 26-23/1-1079 28.12.2020
36 М-Х ТРЕЈД ДООЕЛ ул. Ристо Попов бб ВЕЛЕС 26-23/1-1276 28.12.2020
37 ФРУ ИМПЕКС ДОО ул. Индустриска бр. 20 КАВАДАРЦИ 26-23/1-1293 28.12.2020
38 АГРО ДОМИТ ДООЕЛ с. Манастирец бб РОСОМАН 26-23/1-1345 28.12.2020
39 ДИМИТРАС КОМПАНИ ул.Трајко Николоски бр. 10 ПРИЛЕП 2623/450 04.12.2020
40 ВОДНА ЗАЕДНИЦА ХС-ДЕМИР КАПИЈА ул. Маршал Тито ББ ДЕМИР КАПИЈА 2623/424 07.12.2020
41 НИКОЛ-ПС ДООЕЛ ул. Благој Ѓорев бр. 57А ВЕЛЕС 2723-1/12 25.11.2020
42 М ГРУП ББ ул. Трајко Николоски бр.7 ПРИЛЕП 2723-1/1 25.11.2020
43 ЕЛДЕ ДИМАЦ ТП ул. Маршал Тито бр. 24 ВЕЛЕС 2623/421 28.12.2020
44 ВАРАХИЛО ул. Лазо Осмаков бр. 1 А ВЕЛЕС 2723-1/233 29.12.2020
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок  (66 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија