Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 30.08.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 30.08.2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-30/05-2 од 30.08.2021 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за следниве правни и физички лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1

Драган Пешевски ул.Народна Револуција бр.13 Куманово 27-30/05-2 11.05.2021

2

ЏИЛИТ-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Кратово ул.Митко Пенџуклиски бр.3 Кратово 27-30/119-1 01.05.2021

3

МИРЕВСКИ ДООЕЛ
Пробиштип
ул.Илинденска
бр.8-А
Пробиштип 27-30/114-1 01.07.2021

4

Арѓент Абдулахи ул.Гоце Делчев бр.62 кат 3 Куманово 27-30/20-2 01.04.2021

5

Трајков Блаже – Атена ДООЕЛ ул.Цетинка бр.39 Кратово 27-20/201-3 27.05.2021

6

Рушити Бануш Наим с.Стрима бб Куманово 27-30/92-2 05.08.2021

7

Алсимонов ДООЕЛ
Штип
ул.Енгелсова бр.12/6 Штип 27-30/103-3 01.07.2021

8

Симонова Санде Стојка ул.Енгелсова бр.12/6 Штип 27-30/103-3 01.07.2021
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (83 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија