Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 04.11.2022 

Година: 2022
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица
Датум на издавање: 04.11.2022 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр. 2823/2-28 од 03.11.2022 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19) Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување Известување и решенија по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица

 

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат известувањата по барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Aleksandra.Kuzeva@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночо одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „Известувања и решенија по барање за поведување на прекршочна постапка’’ за правни, одговорни и физички лица:

 Реден број  
Назив / Име на субјект
  Последна адреса на субјектот  Број
на решение /
известување
 Датум
на решение / известување
 Адреса  Град
1 СМИЛЕВ СЛАВЧО ул.Маршал Тито бр.118/1-2 Неготино  27-23/243  20.09.2022
27-23/244
27-23/245
27-23/246
2 ТРАЈКОСКА ЛЕНЧЕ ул.Мечкин Камен бр.121 Прилеп  27-23/289
27-23/290
3 СТИЛДИЗАЈН НАЈДОВ ДООЕЛ ул.Маршал Тито бр. 77Б-2-28 Неготино  28-23/1-161 27.07.2022
4 АЛМИ ТРЕЈД ДООЕЛ ул.Маргара бр.10 Прилеп 28-23/1-189
5 АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ ул.Маргара бр.8/10
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица  (60 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија