Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на опомена за плаќање на неплатен долг за данок на добивка, и решенија за утврдување на даночна гаранција и даночен гарант
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 16.12.2022 

Година: 2022
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на опомена за плаќање на неплатен долг за данок на добивка, и решенија за утврдување на даночна гаранција и даночен гарант
Датум на издавање: 16.12.2022 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.28-22/1 од 16.12.2022 година

Врз основа на член 44 став 8 од законот за даночна постапка („Службен весник на РСМ”, бр.275/19 и 247/22 ), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Тетово, Одделение за наплата на долгови објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на опомени за плаќање на неплатен долг за данок на добивка за правните лица и решенија за утврдување на даночна гаранција и даночен гарант согласно даночната евиденција на Управата за јавни приходи

 

Се повикуваат правните лица, одговорните лица во правните лица, физичките лица, како утврдените даночни гаранти во рок од осум дена да ги подигнат опомената за плаќање на неплатен долг за данок на добивка согласно даночната евиденција на Управата за јавни приходи, и решенијата за утврдување на даночна гаранција и даночен гарант, по електронски пат со испраќање на е-пошта: Besim.Kasami@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Тетово ул.Дервиш Цара бр.56 Тетово.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „опомената за плаќање на неплатен долг за данок на добивка и решенија за утврдување на даночна гаранција и даночен гарант за правни и одговорни/физички лица“:

 Реден број Назив / Име на субјект   Последна адреса на субјектот  Број
на решение /
известување
 Датум
на решение / известување
 Адреса  Град
1 АМИЕНС АНГЕРС ДООЕЛ ДЕБАР ул.8-ми Септември бр.15, 1250 Дебар Дебар 28-63/22-РК-4  03.06.2022
28-63/22-РК-5
28-63/22-РК-6
2 БУРИМ КАДРИЈА ул.100 б.б с.Дебреше-Гостивар  27-2453/1  16.03.2022
3 САИТ АЗЕМИ ул.145 бр.7 Тетово  27-2447/1 16.03.2022
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на опомена за плаќање на неплатен долг за данок на добивка, и решенија за утврдување на даночна гаранција и даночен гарант  (59 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија