Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 22.02.2023 

Година: 2023
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица
Датум на издавање:22.02.2023 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр. 29-988 од 22.02.2023 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19) Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, објавува,

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица

 

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат записниците за сторен прекршок и прекршочните платни налози по електронски пат со испраќање на е-пошта: Cena.Matevska-Duza@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп, ул.Прилепски Бранители бб.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „записник за сторен прекршок“ и ,,прекршочен платен налог,, за правни и одговорни лица (види линк)

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија