Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 06.04.2023 

Година: 2023
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица
Датум на издавање: 06.04.2023 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.28-17/1 од 04.04.2023 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19) Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Скопје, Комисија за прекршоци, објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица

 

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат известувањата по барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Dushica.Georgieva@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Скопје.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните ,,известување по барање за поведување на прекршочна постапка,, за следниве правни, одговорни и физички лица:


Реден број

Назив / Име на субјект
Последна адреса на субјектот Број на известување Датум на известување
Адреса Град
 1 ХАИР СТУДИО ЕНЏЕЛС ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул.Никола Русински бр.3А/локал 14, Карпош Скопје 28-17/01230-01731 20.03.2023
 2 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАНГОЛО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул.Ѓорче Петров бр.134, Ѓорче Петров Скопје 28-18/01230-01809/2 06.03.2023
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица   (59 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија