Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решенија по поднесени барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 06.10.2023 

Година: 2023
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решенија по поднесени барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 06.10.2023 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2922-2/42 од 03.10.2023 година


Врз основа на член 55 став 5 и член 57 став 4од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува,

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија по поднесени барања за прекршочна постапка
 

Се повикуваат правните, одговорните лица во правните лица и физичките лица во рок од осум дена да го подигнат решението по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Tejfit.Amishev@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночо одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните решенија по барање за поведување на прекршочна постапка, за правните , одговорните лица во правните лица и физичките лица: (види линк)

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија