Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на Известување/Решение по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 21.11.2023 

Година: 2023
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на Известување/Решение по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица
Датум на издавање: 21.11.2023 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2909-2/3 од 20.11.2023 година


Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19) Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп,

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување Решение/Известувањe по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решенијата / известувањата по барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Petar.Damjanoski@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночо одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на „Решенија/Известувања по барање за поведување на прекршочна постапка, за следниве правни, одговорни и физички лица: (види линк)

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија