Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 15.12.2023 

Година: 2023
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица
Датум на издавање:15.12.2023 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр. 31-5209/1 од 13.12.2023 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19) Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Тетово, објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат записниците за сторен прекршок и прекршочните платни налози по електронски пат со испраќање на е-пошта: Leonita.Iljazi@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи, Регионална Дирекција Teтово, ул. “Дервиш Цара”, бр. 56, Тетово.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на „записник за сторен прекршок“ и „прекршочен платен налог“ за следниве правни, одговорни и физички лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса
на субјектот

Број
на Записник за сторен прекршок/прекршочен
платен налог

Датум
на Записник за сторен прекршок/прекршочен
платен налог

Адреса

Град

 1 ФИТ ЈОУР БОДИ Д.О.О.Е.Л. ул. Илинденска, бр. 231 ТЕТОВО 31-67/109
31-67/109-1
01.11.2023
 2 ИСМАИЉИ ШУКРИ ЉИРИДОНА ул.113, бр.0010 ТЕТОВО  31-67/109-2
31-67/109-3
01.11.2023
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија