Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 11.01.2024 

Година: 2024
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица
Датум на издавање:11.01.2024 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2718/1 од 07.12.2023 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19) Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Скопје, Комисија за прекршоци, објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица

 

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат известувањата по барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Borce Ivanov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Скопје.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на „известување по барање за поведување на прекршочна постапка“ за следниве правни, одговорни и физички лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса
на субјектот

Број на Известување

Датум на Известување

Адреса

Град

 1 Друштво за трговија и услуги ЛИВИНГ ИНН ДООЕЛ Скопје со ЕДБ 4057017537950 ул. Градиште бр. 27 Чаир Скопје 2718/01230-02168-02166/3 02.10.2023
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија