Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок по поведено барање за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 04.04.2024 

Година: 2024
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица
Датум на издавање: 04.04.2024 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.33-100/8-2 од 06.03.2024 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да го подигнат решението за сторен прекршок по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Sanja.Jovchevska@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на „решение за сторен прекршок“ и ,„известувања по барање за поведување на прекршочна постапка'' за следниве правни и одговорни/физички лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса
на субјектот

Број на решение /известување

Датум на решение /известување

Адреса

Град

 1 МУАЗИЗЕ ЕМИНИ (ЛУМИ 16 ТП МУАЗИЗЕ ЕМИНИ) ул.Јане Сандански бр.3 Куманово 33-100/8-2 06.03.2024
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија