Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 23.04.2024 

Година: 2024
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг
Датум на издавање: 23.04.2024 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.32-1833/1 од 23.04.2024 година


Врз основа на член 44 став 8 од законот за даночна постапка („Службен весник на РСМ”, бр.275/19 и 247/22), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Тетово, Одделение за наплата на долгови објавува,

ЈАВНА ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за утврдување на даночна гаранција и определување на даночен гарант неплатен кај поведување на постапка за присилна наплата 

Се повикуваат, физичките лица, во рок од осум дена да ги подигнат решенијата за утврдување на даночна гаранција и определување на даночен гарант за даночен долг неплатен кај поведување на постапка за присилна наплата, по електронски пат со испраќање на е-пошта: Goce.Veselinoski@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Тетово ул.Дервиш Цара бр.56 Тетово.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните решенија за утврдување на даночна гаранција и определување на даночен гарант за даночен долг неплатен кај поведување на постапка за присилна наплата: (види линк)

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија