Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.4/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 06.03.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2017 27.02.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.3/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 20.02.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.2/2017 за долгови доспеани до 31.10.2016 и неплатени до 31.01.2017 година 16.02.2017 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2017 03.02.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.2/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 01.02.2017 е-Аукции
Оглас бр.1/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 12.01.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.1/2017 за долгови доспеани до 30.09.2016 и неплатени до 31.12.2016 година 12.01.2017 Листа на должници
Исправка на Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2017 29.12.2016 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка и Решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поеднинец 26.12.2016 Јавна објава
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2016 година 23.12.2016 Јавна покана
Оглас бр.23/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 20.12.2016 е-Аукции
Оглас бр.22/2016 за продажба на недвижни ствари 16.12.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.12/2016 за долгови доспеани до 31.08.2016 и неплатени до 30.11.2016 година 13.12.2016 Листа на должници
Оглас бр.21/2016 за продажба на недвижни ствари 12.12.2016 е-Аукции
Оглас бр.20/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 05.12.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2016 01.12.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.19/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 18.11.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.11/2016 за долгови доспеани до 31.07.2016 и неплатени до 31.10.2016 година 11.11.2016 Листа на должници
Оглас бр.18/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 04.11.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2016 31.10.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.17/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 20.10.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.10/2016 за долгови доспеани до 30.06.2016 и неплатени до 30.09.2016 година 12.10.2016 Листа на должници
Оглас бр.16/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 06.10.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2016 29.09.2016 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поединец 28.09.2016 Јавна објава
Оглас бр.15/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 20.09.2016 е-Аукции
Јавна објава за уредна достава на налози за надворешна контрола по Закон за финансиска дисциплина 15.09.2016 Јавна објава
Јавен повик бр.03 и Листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 14.09.2016 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2016 за долгови доспеани до 31.05.2016 и неплатени до 31.08.2016 година 09.09.2016 Листа на должници
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија