Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Данок на добивка

Даночните ослободувања се состојат во намалување на даночната основа и намалување на пресметаниот данок.

A. Намалување на даночната основа за реинвестирана добивка

Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката (реинвестирана добивка) за развојни цели, односно вложувања во материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) наменети за проширување на дејноста на даночниот обврзник.

Напомена: Правото на даночно ослободување по основ на реинвестираната добивка, даночните обврзници за прв пат ќе можат да го остварат за извршените вложувања во 2014 година од издвоените добивки од 2013 година за инвестиции.

Б. Намалување на пресметаниот данок

Пресметаниот данок на добивка се намалува за:

  • Износот на одобреното даночно ослободување по основ на набавените и ставени во употреба до десет фискални системи на опрема за регистрирање на готовинските плаќања односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување;
  • Износот на данокот содржан во оданочени приходи / добивки во странство (задржан данок) до пропишаната стапка; и
  • Износот на данокот кој го платила подружницата во странство, за добивката што е вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија до висината на данокот утврден според даночната стапка во Република Македонија.
  • Износот на пресметаното даночно олеснување за дадена донација на: спортски федерации, Македонски олимписки комитет, фудбалски, кошаркарски, ракометни и други спортски клубови, активни спортисти од олимписки и неолимписки спортови, под услови и износи на законски утврдени постапки.

В. Даночни ослободувања кои се пропишани за посебни категории на даночни обврзници, регулирани со прописите со кои се регулира нивното основање и работење

  • Заштитните друштва, за вработување на инвалидизирани лица (согласно одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица);
  • Стопанските единици во рамките на установите за извршување на санкции и казнено поправните установи (согласно одредбите од Законот за извршување на санкции); и
  • Технолошко индустриските и развојни зони (во период од 10 години под услови и постапки утврдени со Законот за технолошки индустриски и развојни зони).

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија