Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. Ех. 3922 20 00 00

Клозетски седишта и капаци
*Адаптер за клозетско седиште
 

2. Ех. 3926 90 92 00

Производи од пластични маси изработени од лист
*Кеси за собирање урина
 

3. Ех. 4012 90 20 00

Полни гуми или гуми со воздушна комора
*Гуми за инвалидски колички за задни големи тркала
 

4. 4818 40 99 00

Други санитарни предмети (на пример, производи за нега)

5. 6115 10 10 00

Чорапи за вени

6. Ех. 4011 99 00 00

Нови надворешни пневматски гуми, Друго
*Гуми за инвалидски колички за задни големи тркала
 

7. Ех.4804

Крафт-хартија и картон, непремачкани, во ролни или листови, освен оние од тар. број 4802 или 4803:
* Брајова хартија
 

8. Ех.6307 90 10 00

Други готови производи плетени ики кукичани
* Ортози
 

9. Ех.4802

Непремачкана хартија и картон, кои се употребуваат за пишување, печатење или други графички цели, и неперфорирани дупчени картички и ленти, во ролни или правоаголни листови (вклучувајќи и квадратни), со било каква димензија, освен хартија од тар. број 4801 или 4803; рачно изработена хартија и картон:
* Брајова хартија
 

10. Ех. 6602 00 00 00

Бастуми, стапови-столови, камшици, корбачи и слично
*Бастуми
*Бели стапови за слепи лица или лица со слаб вид
 

11. Ех. 8469

Машини за пишување освен печатарите од тар, број 8443; машини за обработка на текст
*Машини со брајова азбука за слепи лица
 

12. Ех. 8519 81 61 00

Други апарати за репродукција или снимање на звук од касетен тип
*Апарати за репродукција- касетофони за слепи лица
 

13. 9001 40 49 00

Други леќи од стакло за очила со корективно дејствување, довршени од двете страни

14. 9001 40 80 00

Други леќи од стакло за очила со корективно дејствување

15. 9001 50 49 00

Леќи за очила од други материјали, со корективно дејствување, довршени од двете страни

16. Ех.4805

Друга непремачкана хартија и картон, во ролни или листови, понатаму необратена или доработена освен онаа наброена во забелешка 3 кон оваа глава:
* Брајова хартија
 

17. Ех.4823

Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма; други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна:
* Брајова хартија
 

18. Ех.6307 90 91 00

Други готови производи од филц
* Oртози

19. Ех.6307 90 99 00

Други готови производи
* Ортози

20. Ех. 8428 90 90 00

Други машини за дигање
*Дигалки за неподвижни лица
 

21. Ех. 8523

Дискови, ленти, флеш мемориски единици, „паметни картички”и други медиуми за снимање на звучни или други појави, снимени или не снимени, вклучувајќи матрици и мастери за производство на дискови, но исклучувајќи ги производите од Глава 37
*Говорни книги
*Mагнетни ленти и касети за изготвување на Брајови и говорни книги
 

22. 8713

Колички за неспособни лица, вклучувајќи ги и оние со мотор или друг механички погон

23. 8714 20 00 00

Делови и прибор за колички за неспособни лица

24. 9001 40 41 00

Леќи од стакло за очила со корективно дејствување, довршени од двете страни, со еден фокус

25. 9001 50 41 00

Леќи за очила од други материјали, со корективно дејствување, довршени од двете страни, со еден фокус

26. 9001 50 80 00

Леќи за очила од други материјали, со корективно дејствување

27. Ех. 9004 90 10 00

Корективни или заштитни очила со леќи од пластични маси
* Очила со корективно дејствување
* Темни очила со странични штитници
 

28. Ех. 9004 90 90 00

Корективни или заштитни очила со леќи од други материјали
* Очила со корективно дејствување
* Темни очила со странични штитници
 

29. Ех. 9013 80

Други уреди, апарати и инструменти:
* Телевизорски зголемувачи за лица со слаб вид
 

30. Ех. 9019 10 90 00

Други апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања
*Повеќекелиски пневматски антидекубитис душек
*Повеќекелиски пневматски антидекубитис душек кој има и гел комори
*Повеќекелиско пневматско антидекубитис перниче
*Повеќекелиско пневматско антидекубитис перниче кое има и гел комори
 

Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија