Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 0101

Коњи, магариња, маски и мулиња, живи

2. 0102

Живи животни, вид говеда (Bovinae)

3. 0103

Свињи, живи

4. 0104

Овци и кози, живи

5. 0105

Живина, домашна, жива, живина од видот Gallus domesticus, пајки, гуски, мисирки и морки

6. 0301

Риби, живи

7. 1003 90 00 20

-- Добиточен

8. 10 00 00

- Елда

9. 1008 29 00 00

-- Друго
* Добиточна храна
 

10. 1008 30 00 00

- Семе за птици

11. 2301

Брашно, прав и пелети, од месо или од месни кланични производи, од риби или од черупкари, мекотелци или други водни без’рбетници, непогодни за човечка исхрана; џимиринки

12. 2302

Трици и други остатоци добиени со просејување, мелење или друга обработка на жита и мешункасти растенија, непелетизирани или пелетизирани

13. 2303

Остатоци од производство на скроб и слични остатоци, резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и други отпадоци од шеќерната индустрија, остатоци и отпадоци од пивари или дестилерии, непелетизирани или пелетизирани

14. 2304 00 00 00

Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на масло од соја, немелени, мелени или пелетизирани

15. 2305 00 00 00

Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на масло од кикирики, немелени, мелени или пелетизирани

16. 2306

Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од тар.броеви 2304 и 2305, немелени, мелени или пелетизирани

17. 2308 00

Растителни материјали и растителни отпадоци, и остатоци од преработка на растителни материјали и споредни производи, пелетизирани или непелетизирани, што се употребуваат за исхрана на животни, на друго место неспомнати или опфатени

18. 2309

Производи што се употребуваат за исхрана на животни

19. 2309 90

 Производи што се употребуваат за исхрана на животни
-Друго

 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија