Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Училишен прибор и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линеар, шестар, пластелин, острилка, гума и коректор

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. Ех.4202 12 11 00

----Ковчези, куфери,несесери, аташе-куфери,актчанти,школски торби и слични контењери; Со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали; Во форма на пластични листови; Аташе-куфери,актен-чанти,школски торби и слични торби.
*Училишни торби (ранец) од пластични маси

 

2. Ех.4202 11 10 00

----Ковчези, куфери,несесери, аташе-куфери,актчанти,школски торби и слични контењери; Со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали; Во форма на пластични листови; Аташе-куфери,актен-чанти,школски торби и слични торби.
*Училишни торби (ранец) од кожа
 

3. Ех. 4202 12 91 00

----Ковчези, куфери,несесери, аташе-куфери,актчанти,школски торби и слични контењери; Со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали; Од други материјали, вклучувајќи вулкафибер;Аташе-куфери,актен-чанти,школски торби и слични торби.
*Училишни торби (ранец)
 

4. 4820 20 00 00

-Тетратки

5. Ех.9609

Моливи (освен моливите од тар.број 9608) писалки, мини за моливи,пастели, јаглен за цртање, креди за пишување или цртање и кројачки креди
*Моливи
*Боици
 

6. Ех.3213 10 00 00

-Бои за уметничко сликарство, настава или за знаци, бои за нијансирање, бои и слично за разонода и забава, во таблети,туби,теглички,шишенца,чанчиња или слични форми или пакувања; Бои во сетови
*Боици за настава
 

7. 9608 40 00 00

-Патент моливи

8. 9608 10

-Пенкала

9. Ех.4820 10 90 00

--Регистри, книговодствени книги,нотеси,книги за порачки,признанички книги,агенди,меморандум блокови,дневници и слични производи;Друго
*Блокови
 

10. Ех.9608 20 00 00

-Фломастери и маркери со врв од филц или друг порозен материјал
*Фломастери
 

11. Ех.9017 80 10 00

--Инструменти и апарати за цртање,обележување или математичко сметање (на пример, апарати за скицирање, пантографи,агломери,прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерењедолжина, што се држат в рака (на пример. Мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава; Други инструменти; Мерни шипки, мерни траки и ленири со мерна поделба
*Ленири
 

12. 4016 92 00 00

--Други производи од гума, освен од тврда гума,Друго, Гуми за бришење

13. Ех. 9017 20 10 00

--Инструменти и апарати за цртање,обележување или математичко сметање (на пример апарати за скицирање, пантографи,агломери,прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерењедолжина, што се држат в рака (на пример. Мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава; Други инструменти за цртање, обележување или математичко сметање; Други инструменти за цртање.
*Шестар
 

14. Ех.3407 00 00 90

-Маси за моделирање, вклучувајќи приготвени за детска забава; Друго
*Пластелин
 

15. Ех.8214 10 00 00

-Други ножарски производи (на пример, машини за стрижење, месарски или кујни сатари, ножеви за сецкање и ситнење на месо, ножеви за хартија); Ножеви за хартија, за отварање на писма, за бришење (стружење-радирање) за острење на моливи и сечила за нив
*Острилка
 

16. Ех 3824 90 92 00

------Друго, Друго; Хемиски производи и препарати, претежно сочинети од органски соединенија, на друго место неспоменати или опфатени; Во форма на течност 20ПЦ
*Коректор
 

17. Ех 3824 90 93 00

------Друго, Друго; Хемиски производи и препарати, претежно сочинети од органски соединенија, на друго место неспоменати или опфатени, Друго
*Коректор
 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија