Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери)

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 8443 31 10 00

Машини кои извршуваат функција на копирање и факс трансмисија, со или без функција за печатење и со брзина на копирање која не надминува 12 еднобојни страни во минута

2. 8443 31 99 00

Други

3. 8443 32 10 00

Печатари

4. 8443 32 99 00

Други

5. 8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место

6. 8528 41 00 00

Монитори со катодна цевка: Кои исклучително или главно се користат со машини за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471

7. 8528 51 00 00

Други монитори: Кои исклучително или главно се користат со машини за автоматска обработка на податоци од тар.број 8471

8. 8528 59

Други монитори: други

9. 8528 61 00 00

Проектори: кои исклучително или главно се користат со машини за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471

10. 8542

Електронски интегрирани кола

11. 8443 31 91 00

Машини кои извршуваат функција на копирање со скенирање на оригинал и печатење на копии со електростатичка машина за печатење

12. 8443 32 91 00

Машини кои извршуваат функција на копирање со скенирање на оригинал и печатење на копии со електростатичка машина за печатење

13. 8443 32 93 00

Други машини кои извршуваат функција на копирање со вграден оптички систем

14. 8473 30

Делови и прибор на машини од тар. Број 8471


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија