Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Термални сончеви системи и компоненти

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 6806 10 00 00*

 

Волна од згура, волна од камен и слична минерална волна (вклучувајќи меѓусебни мешаници), во растурена состојба, листови, плочи или ролни

(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)

 

2. 7002 39 00 00*

 

Друго

(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)

 

3. 3921 11 00 00*

 

Од полимери на стирол

(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)

 

4. 7006 00 90 00*

 

Друго

(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)
 

5. 7311 00 91 00*

 

Помал од 1000 литри

(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)

 

6. 8413 70 30 00*

 

Циркуларни пумпи за грејни системи и снабдување со топла вода
 

(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)

 

7. 8419 19 00 10

 

Сончеви колектори

8. 8419 19 00 90*

 

Друго

(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)

 

9. 8419 50 00 00*

 

Изменувачи на топлина

(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)

 

10. 9032 10 89 00*

 

Друго

(*Напомена: се применува исклучиво за сончеви системи и компоненти)

 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија