Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Даночен речник - преглед по поими

Даночниот речник опфаќа дефиниции на поими и кратенки кои директно или индиректно се поврзани со даночното работење. Како систематизиран материјал, речникот првенствено е сублимат на терминологија опфатена и дефинирана во законските и други прописи.


Х
Хармонизација на придонесите

Усогласување на основиците за плаќање на придонесите за социјално осигурување (придонес за пензиско и инвалидско осигурување, здраствено осигурување и вработување).

 
Хартии од вредност

Се следниве инструменти: акции во трговски друштва, обврзници, благајнички запис, комерцијален запис, државен запис, сертификат за депозит, акции и удели во инвестициони фондови кои работат според Законот за инвестициони фондови, дериватни финансиски инструменти, потврда за странска хартија од вредност и други финансиски инструменти. Може да бидат:

  • долгорочни хартии од вредност - хартија од вредност чиј рок на пристигнување е една календарска година или подолго од денот на нејзиното издавање.
  • краткорочни хартии од вредност - хартија од вредност чиј рок на пристигнување е пократок од една календарска година од денот на издавањето.
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија